Zpět

Testování OIS SVS

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10660

Název zakázky: Testování OIS SVS

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Státní veterinární správa

Sídlo zadavatele: Slezská 7, 120 56 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel SVS +420 227 010 142 M.Malena@svscr.cz

IČ zadavatele: 00018562

DIČ zadavatele: Není plátcem DPH

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: RNDr. Oldřich Valcl, CSc.
 • Telefon: +420 485 107 696
 • E-mail: O.Valcl@svscr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 9. 2015 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny SVS na adresu: Státní veterinární správa, Slezská 7, 120 56 Praha 2, druhé patro, dveře č. 221.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení logických penetračních testů a aplikačních testů nového OIS SVS, a to minimálně v následujícím rozsahu:

Klient OIS SVS

 • Administrativní modul
 • Modul epizootologický dozor (kontrola chovu hospodářských zvířat)
 • Modul kontrola zdraví zvířat
 • Modul nákazy a mimořádné události
 • Modul welfare
 • Modul analýzy rizika
 • Modul prohlídka jatečných zvířat
 • Modul porážky ryb
 • Modul prohlídka zvěřiny
 • Modul vyšetření pro potřeby lovce
 • Modul hygienický dozor
 • Modul monitoring cizorodých látek
 • Modul registr subjektů
 • Modul výsledky právních koncovek
 • Modul laboratorních vzorků a jejich výsledků
 • Laktologický modul

Datový sklad IS SVS
Podpora IS SVS

Logické penetrační testy (řízené pokusy o proniknutí do OIS) budou provedeny za účelem nalezení případných bezpečnostních chyb, které nejsou identifikovatelné běžnými auditními prostředky. Primárním úkolem logických penetračních testů je především:

 • Identifikace zranitelností a rizik nově implementovaného OIS
 • Zvýšení efektivity nákladů, vynakládaných do zabezpečení stávající IT architektury
 • Získání doporučení pro efektivní eliminaci případných bezpečnostních rizik

Účelem aplikačních testů OIS je především:

 • Porovnání definovaných funkčních a nefunkčních požadavků, kladených na nově implementovaný OIS s aktuálním stavem reálné funkcionality OIS

Bližší specifikace je uvedena v přiložené výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 14.9.2015 - 16.11.2015 Bližší specifikace je uvedena v přiložené výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika Bližší specifikace je uvedena v přiložené výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena Bližší specifikace je uvedena v přiložené výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: - základních kvalifikačních předpokladů - profesních kvalifikačních předpokladů, - technických kvalifikačních předpokladů Bližší specifikace je uvedena v přiložené výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Bližší specifikace je uvedena v přiložené výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Bližší specifikace je uvedena v přiložené výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.


 
Uveřejněno: 24. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016