Zpět

Tiskové služby 2015 II.

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10668

Název zakázky: Tiskové služby 2015 II.

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 9. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel

IČ zadavatele: 004 05 698

DIČ zadavatele: Zadavatel není plátc

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jan Vodička
 • Telefon: +420 775 779 683
 • E-mail: jan.vodicka@fdv.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel požaduje podání nabídek písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN (elektronického tržiště GEMIN – viz www.gemin.cz, provozované provozovatelem SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a dalších služeb s tím spojených, tzv. managed print services v sídle zadavatele (hlavní město Praha).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 387200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den následující po dni uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem, přičemž předpokládané datum uzavření smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení tohoto výběrového řízení. Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dobu určitou, a to na dobu do 31.8.2016, či na dobu, dokud úhrada odměn za plnění veřejné zakázky nedosáhne maximálně přípustné výše stanovené v návrhu smlouvy (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika, Hlavní město Praha, sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele ve výběrovém řízení. Prokázáním kvalifikace se rozumí: - splnění základních kvalifikačních předpokladů - splnění profesních kvalifikačních předpokladů - splnění technických kvalifikačních předpokladů Blíže viz výzva k podání nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického tržiště Gemin – viz www.gemin.cz, provozovaného provozovatelem SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715 (dále jen „e-tržiště“). Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Bližší požadavky jsou stanoveny v samotné zadávací dokumentaci, která je spolu se všemi přílohami zveřejněna na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: OFFICE - CENTRUM s.r.o.
  IČ: 27143562
  DIČ: CZ27143562
  Sídlo: Českobrodská 53, 190 00 Praha 9 - Běchovice
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Tomáš Liška, jednatel
  Poznámka k dodavateli:

Datum ukončení: 25. 9. 2015


 
Uveřejněno: 8. 9. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016