Zpět

Tiskové služby 2015

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10628

Název zakázky: Tiskové služby 2015

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 7. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel

IČ zadavatele: 004 05 698

DIČ zadavatele: Zadavatel není plátc

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jan Vodička
  • Telefon: +420 775 779 683
  • E-mail: jan.vodicka@fdv.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 7. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel požaduje podání nabídek písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN (elektronického tržiště GEMIN – viz www.gemin.cz, provozované provozovatelem SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a dalších služeb s tím spojených, tzv. managed print services v sídle zadavatele (hlavní město Praha).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1161600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den následující po dni uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem, přičemž předpokládané datum uzavření smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení tohoto výběrového řízení. Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dobu určitou, a to na dobu do 31. 12. 2016, či na dobu, dokud úhrada odměn za plnění veřejné zakázky nedosáhne maximálně přípustné výše stanovené v návrhu smlouvy (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika, Hlavní město Praha, sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele ve výběrovém řízení. Prokázáním kvalifikace se rozumí: - splnění základních kvalifikačních předpokladů - splnění profesních kvalifikačních předpokladů - splnění technických kvalifikačních předpokladů Blíže viz výzva k podání nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického tržiště Gemin – viz www.gemin.cz, provozovaného provozovatelem SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715 (dále jen „e-tržiště“). Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0., na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Bližší požadavky jsou stanoveny v samotné zadávací dokumentaci, která je spolu se všemi přílohami zveřejněna na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: S ohledem na poskytnuté dodatečné informace č. 1 ze dne 21. 7. 2015 a dotaz dodavatele č. 2 se Zadavatel rozhodl provést úpravu hodnotících kritérií, tedy úpravu zadávacích podmínek. Zadavatel v takovém případě provede požadovanou úpravu zadávacích podmínek a prodlouží zadávací lhůtu tak, aby činila celou svou původní délku. Vzhledem ke skutečnosti, kdy je veřejná zakázka zadávána prostřednictvím elektronického tržiště Gemin, ve kterém je zadavatelem požadované hodnocení, jehož úprava je na základě dodatečných informací žádoucí, pevně zaneseno a na tomto tržišti již nelze změnu vah a způsob hodnocení, z důvodu technického omezení aplikace tržiště, nijak provést, zadavateli po seznámení se s daným omezením nezbývá, nežli z důvodů hodných zvláštního zřetele veřejnou zakázku zrušit a změny promítnout do druhého, nového vyhlášení.

Datum ukončení: 21. 7. 2015


 
Uveřejněno: 13. 7. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016