Zpět

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10088

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 9. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Komenského 40/388, Šternberk 785 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Hana Dvorská dvorska@socialnisluzby.cz +420 777 781 436

IČ zadavatele: 70939730

DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Hana Dvorská
  • Telefon: +420 777 781 436
  • E-mail: dvorska@socialnisluzby.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 10. 2014 13:00

Místo pro podání nabídek:
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace Komenského 40/388, Šternberk 785 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

I)              Předmět zakázky

 Předmětem zakázky je realizace dalšího (odborného) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a odborného vzdělávání vedoucích pracovníků zadavatele.

 

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci (VP), sociální pracovníci (SP) a pracovníci v sociálních službách (PSS) příspěvkové organizace Sociální služby Šternberk.

 

Vzdělávání bude realizováno v rámci vzdělávacích kurzů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění.

 

II)            Specifikace zakázky - kurzy

         STANDARD KVALITY Č. 9

Rozsah: 1 den školení/1 skupina

Cílová skupina: 6 VP, 1 SP

Předpokládaný počet účastníků: 7 osob

Stručný obsah:

·         Personální a organizační zajištění sociální služby;

·         Personální struktura organizace;

·         Pravidla pro nové pracovníky vč. legislativy;

·         Praktické procvičení + vyhodnocení zpracovaného cvičení + diskuze.

Maximální cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

Maximální celková cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

 

         STANDARD KVALITY Č. 10

Rozsah: 1 den školení/1 skupina

Cílová skupina: 6 VP, 1 SP

Předpokládaný počet účastníků: 7 osob

Stručný obsah:

·         Postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců;

·         Program dalšího vzdělávání zaměstnanců;

·         Systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované službě;

·         Zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Maximální cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

Maximální celková cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

 

          SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Rozsah: 1 den školení/1 skupina

Cílová skupina: 6 VP, 1 SP

Předpokládaný počet účastníků: 7 osob

Stručný obsah:

·         Sociální ekonomika;

·         Principy sociálního podnikání;

·         Legislativa a standardy sociálních firem;

·         Sociální podnikání v ČR.

Maximální cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

Maximální celková cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

 

         OPATROVNICTVÍ

Rozsah: 1 den školení/1 skupina

Cílová skupina: 6 VP, 1 SP

Předpokládaný počet účastníků: 7 osob

Stručný obsah:

·         Podstata a důvod zákonného zastupování opatrovníkem;

·         Případy zákonného zastoupení;                

·         Druhy opatrovnictví;

·         Funkce opatrovníka.

Maximální cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

Maximální celková cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

  

PRVNÍ POMOC

Rozsah: 1 den školení/1 skupina

Cílová skupina: 1 SP, 20 PSS

Předpokládaný počet účastníků: 21 osob/ 2 skupiny

Stručný obsah:

·         Obvazová technika;

·         Bezvědomí a resuscitace;

·         Krvácení – vnější a vnitřní;

·         Poranění pohybového aparátu;

Maximální cena za 1 den školení bez DPH: 13 500,-

Maximální celková cena za 2 dny školení bez DPH: 27 000,-

 

Vymezení rozsahu:

1 den školení = 6 až 9 hodin školení

1 hodina školení = 45 minut

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 81000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden – červen 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace Komenského 40/388, Šternberk 785 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Úplné a včas doručené nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií: a)Nabídková cena – 60 % b)Obsahy kurzů zakázky (nečíselné kritérium) – 20 % c)Metodická realizace kurzů zakázky (nečíselné kritérium) – 20 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
K prokázání kvalifikace uchazeč doloží: • Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Doklady o prokázání základních kvalifikačních předpokladů musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a nesmí být k datu podání nabídky starší 90 dnů; jsou-li doklady podepsány zmocněnou osobou, uchazeč doloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla pro tento případ udělena. • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nebude starší 90 kalendářních dní k datu lhůty pro podání nabídky. Doklad bude v nabídce doložen v prosté kopii. • Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky. Tímto dokladem může být živnostenský list nebo výpis z živnostenského oprávnění. Doklad bude v nabídce doložen v prosté kopii. • Doklad o akreditaci vzdělávací instituce uchazeče. Doklad bude vystaven MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Doklad bude v nabídce doložen v prosté kopii. Dodavatel zajistí platnost dokladu o akreditaci vzdělávací instituce po celou dobu realizace této veřejné zakázky. V případě nesplnění této povinnosti je odběratel oprávněn vypovědět dodavateli smlouvu. • U všech požadovaných vzdělávacích kurzů veřejné zakázky dodavatel do nabídky doloží doklady o akreditaci vzdělávacích kurzů. Doklady budou vystaveny MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Akreditace kurzů musí být zajištěna pro všechny cílové skupiny uvedené u vzdělávacího kurzu, v požadovaném rozsahu (viz kapitola Popis (specifikace) předmětu zakázky) a platných minimálně ke dni lhůty pro podávání nabídek. Doklady budou v nabídce doloženy v prosté kopii. Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z výběrového řízení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

  • Vítězný dodavatel
    Název: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
    IČ: 25568027
    DIČ: CZ25568027
    Sídlo: Kudlov 500, Zlín, 760 01
    Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Jana Márová
    Poznámka k dodavateli:

  • 2. uchazeč
    Název:
    IČ:
    DIČ:
    Sídlo:

  • 3. uchazeč
    Název:
    IČ:
    DIČ:
    Sídlo:

Datum ukončení: 14. 10. 2014


 
Uveřejněno: 24. 9. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016