Zpět

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095 - III

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10438

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095 - III

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 2. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Charita Frýdek-Místek

Sídlo zadavatele: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Bužek, ředitel 558 644 720 pavel.bužek@charitafm.cz

IČ zadavatele: 45235201

DIČ zadavatele: CZ45235201

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jiří Zapletal
 • Telefon: +420 774 883 284
 • E-mail: info@dobrazakazka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 3. 2015 12:00

Místo pro podání nabídek:
Dobrá zakázka s. r. o. Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzů pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a pro vzdělávání vedoucích pracovníků v sociálních službách dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Charity Frýdku-Místku a Charity Ostrava, akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR:
Manipulace s imobilním klientem
Bazální stimulace II
Součástí předmětu zakázky je také zajištění učebních materiálů, textů a lektorů jednotlivých výše uvedených vzdělávacích kurzů. Dodavatel zajistí prezenční listiny a osvědčení pro úspěšné absolventy vzdělávacích kurzů. Bližší tematická specifikace kurzů, počty účastníků a počty jednotlivých běhů jsou uvedeny v příloze č. 1 – Bližší specifikace vzdělávacích kurzů. Vzdělávací kurzy budou probíhat v období od uzavření smlouvy do května 2015.
Vzdělávání bude probíhat na území měst Frýdku-Místku a Ostravy. Prostory a občerstvení pro účastníky nejsou součástí předmětu zakázky.
Doba plnění se předpokládá do konce května 2015. Uchazeč v nabídce uvede návrh harmonogramu výuky jednotlivých vzdělávacích kurzů dle přílohy č. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo na přizpůsobení harmonogramu podmínkám realizace projektu.
Při realizaci vzdělávání je vybraný dodavatel povinen dodržovat veškeré relevantní metodiky a doporučení poskytovatele dotace. Příslušné metodiky a relevantní dokumenty jsou k dispozici na adrese www.esfcr.cz.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 276.800,- Kč bez DPH (tj. 334 928,-- Kč vč. DPH). Předpokládaná cena je zároveň cenou maximálně přípustnou. Bude-li nabídka uchazeče obsahovat cenu vyšší, bude toto zadavatel považovat za nesplnění podmínek zadavatele. Zadavatel předpokládá, že předmět plnění nepodléhá DPH.  Zadavatel zároveň upozorňuje, že cena 276.800,-- Kč bez DPH je cenou limitní.
Předmětné vzdělávací kurzy jsou součástí projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 276800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
Frýdek - Místek a Ostrava

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
4.1. Základní kvalifikační předpoklady: Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.), e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Tato část kvalifikace bude prokázána čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel umožňuje prokázání této části kvalifikace příslušnými doklady, přičemž v tomto případě nesmí být tyto doklady starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 4.2. Profesní kvalifikační předpoklady: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (Například § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., výpis z rejstříku škol a školských zařízení) pokud je v ní zapsán – tato část kvalifikace se prokazuje příslušným výpisem v prosté kopii, přičemž výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – tato část kvalifikace se prokazuje příslušným výpisem či dokladem v prosté kopii. 4.3. Technické kvalifikační předpoklady a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, Z tohoto seznamu musí být zřejmé provedení nejméně 1 významné služby obdobného charakteru předmětu veřejné zakázky, tj. organizace a poskytování vzdělávání v segmentu sociálních služeb. Každá z těchto významných služeb musí být v objemu min. 20 tis. Kč bez DPH (kumulativní částka za vzdělávání v rámci jednoho vzdělávacího projektu). 4.4. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části zadavatelem požadované kvalifikace – profesní kvalifikační předpoklady (vyjma výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence) a technické kvalifikační předpoklady, v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (nestanovil-li zadavatel jinak). Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 4.1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 4.2 písm. a) subdodavatelem, b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesní kvalifikace - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 4.5. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 4.2 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 4.4 použije obdobně. 4.6. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 4.5 společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
viz zadávací podmínky

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

   

  Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

   

  Třinec, Staré Město, Závodní 815

  25860259

  Ing. Markéta Uhrová

  Datum ukončení: 10. 3. 2015


   
  Uveřejněno: 20. 2. 2015
   
  Aktualizováno: 6. 5. 2016