Zpět

Výzva č. 11/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekbvalifikace "Frézování kovových materiálů 23-023-H".

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10339

Název zakázky: Výzva č. 11/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekbvalifikace "Frézování kovových materiálů 23-023-H".

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 12. 2014

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Úřad práce

Sídlo zadavatele: krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Šabata - ředitel KrP Olomouc, 950141300, jiri.sabata@ol.mpsv.cz

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: CZ.72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Marta Kršková, Jana Čuhlová, Jana Litvíková
  • Telefon: 950141428, 950141322, 950141622
  • E-mail: marta.krskova@ol.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 1. 2015 13:00

Místo pro podání nabídek:
Uchazeči podají nabídky v listinné podobě (v českém jazyce) v jednom vyhotovení osobně na podatelnu na adrese zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele: Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení a realizace rekvalifikace na pracovní činnost "Frézování kovových materiálů" dle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. Rekvalifikace směřuje k profesní kvalifikaci Frézování kovových materiálů (23-023-H) a je jednou z nutných profesních kvalifikací vedoucích k úplné profesní kvalifikaci Obráběč kovů (23-56-H/01).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. běh v 1. čtvrtletí 2015, termín zahájení posledního běhu nejpozději do 30. 9. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Olomoucký kraj. Část praktické výuky bude probíhat v prostorách potenciálních zaměstnavatelů v Uničově a v Šumperku.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1. 10., na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 11. 12. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016