Zpět

VZ49 - "Sociální rehabilitace – nácvik dovedností bydlení – osoby s těžším mentálním postižením - Jičínsko"

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10266

Název zakázky: VZ49 - "Sociální rehabilitace – nácvik dovedností bydlení – osoby s těžším mentálním postižením - Jičínsko"

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 11. 2014

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje telefon: 495 817 222 e-mail: franc@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Zdeněk Tomáš
 • Telefon: +420 734 393 898
 • E-mail: zakazky@advokatijelinek.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 12. 2014 12:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna zadavatele na adrese Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, k rukám Mgr. Roberta Černého

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující nácvik dovedností bydlení pro osoby s těžším mentálním postižením ambulantní a terénní formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 3 klienty pro ambulantní formu a 2 klienti pro terénní formu.

Závazek dodavatele provozovat službu sociální rehabilitace představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny zaměřené na rozvoj pracovních dovedností. Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace osob cílové skupiny na trh práce a do společnosti, k udržení a rozvoji spolupráce s dalšími subjekty za tímto účelem (služby zaměstnanosti, zaměstnavatelé), dále k posílení spolupráce se službami sociální péče (zejm. domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, denních stacionářů) s cílem předání vhodných uživatelů sociální rehabilitace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1028565,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2015 - 30.9.2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Jičínsko

Pravidla pro hodnocení nabídek:
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) vyzývá zadavatel s poukazem na důvody použití JŘBU uvedené v příslušné Zadávací dokumentaci pouze jediného zájemce, proto ve smyslu § 79 odst. 6 ZVZ nebude hodnocení nabídky prováděno. Zadavatel tudíž neuvádí údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ, neboť veřejná zakázka je zadávána pouze jedinému zájemci (uchazeči).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
V rámci tohoto zadávacího řízení postupuje zadavatel v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 ZVZ, a z tohoto důvodu není požadováno prokázání splnění kvalifikace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka bude předložena v českém jazyce

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ (D9) ve verzi 1.10

Další podmínky:
Uchazeč předloží v nabídce návrh příslušné Smlouvy o poskytování sociálních služeb v souladu se závazným návrhem uvedeným v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace, a to podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče s uvedením nabídkové ceny. Tato veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu, tj. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“), může být zakázka plněna pouze určitým dodavatelem. Bližší odůvodnění použití JŘBU je uvedeno v příslušné Zadávací dokumentaci.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Apropo Jičín, o.p.s.
  IČ: 01599682
  DIČ: ---
  Sídlo: Soudná 13, 506 01 Jičín
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Bc. Jitka Králová, ředitelka a statutární orgán

Datum ukončení: 30. 12. 2014


 
Uveřejněno: 14. 11. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016