Zpět

Vzdělávací aktivity ITIL® v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10436

Název zakázky: Vzdělávací aktivity ITIL® v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 2. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: OKIN GROUP, a.s.

Sídlo zadavatele: Pařížská 68/9, 11000 Praha 1 – Josefov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: HRAT, s.r.o. Ing. Jan Juřena +420 733125422, jan.jurena@hrat.org

IČ zadavatele: 27449734

DIČ zadavatele: CZ27449734

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jan Juřena
 • Telefon: +420 733125422
 • E-mail: jan.jurena@hrat.org

Lhůta pro podání nabídek: 13. 3. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
HRAT, s.r.o. Družstevní 294 739 61 Třinec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka malého rozsahu na služby v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“, který je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále též „OPLZZ“), reg. č. projektu: CZ.1.04/1.1.00/B1.00011.

Tato veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky (tzn. na jakoukoli část).

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit (služeb) pro zadavatele v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1396800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.4.2015 - 30.7.2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění zajistí uchazeči. Jejich nabídka musí obsahovat náklady na zajištění prostor pro školení provedení certifikační zkoušky, které musí být umístěny na území města Ostrava – školení bude probíhat v Ostravě.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (dle § 54 písm. a) zákona) ne starší 90 kalendářních dní ke dni podání nabídek, Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci (dle § 54 písm. b) zákona). Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (pouze část B) PODROBNĚJI VIZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČL. 3

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: čeština

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
viz zadávací dokumentace

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Část A:

  Číslo nabídky

  Identifikační údaje uchazeče

  Nabídková cena

   

  4

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.; Vyskočilova 1/1410

  140 21 Praha 4; IČ: 17048851

  738.000,-- Kč bez DPH

  3

  OMNICOM, s.r.o.; Račianska 71

  831 02 Bratislava, Slovenská republika; IČ: 36363383

  750.434,-- Kč bez DPH

  2

  AutoCont CZ a.s.; Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ 47676795

  792.000,-- Kč bez DPH

   

  Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise vybral nejvhodnější nabídku a uzavře smlouvu s uchazečem, který splnil všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a nabídnul nejnižší cenu:

   

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.

  Se sídlem: Praha 4, Michle, Vyskočilova 1410/1    

  IČ: 17048851

   

   

  Část B:

  Číslo nabídky

  Identifikační údaje uchazeče

  Nabídková cena

   

  4

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.; Vyskočilova 1/1410

  140 21 Praha 4; IČ: 17048851

  55.700,-- Kč bez DPH

  1

  Q4IT s.r.o.; Horákova 184, 66406 Mokrá u Brna; IČ: 29304831

  65.720,-- Kč bez DPH

  3

  OMNICOM, s.r.o.; Račianska 71

  831 02 Bratislava, Slovenská republika; IČ: 36363383

  117.975,-- Kč bez DPH

   

  Komise neprovedla hodnocení nabídek, jelikož by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise uzavře smlouvu s uchazečem, který jako jediný splnil veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a podal kompletní nabídku:

   

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.

  Se sídlem: Praha 4, Michle, Vyskočilova 1410/1    

  IČ: 17048851

   

   


  Část C:

  Číslo nabídky

  Identifikační údaje uchazeče

  Nabídková cena

   

  4

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.; Vyskočilova 1/1410

  140 21 Praha 4; IČ: 17048851

  139.250,-- Kč bez DPH

  1

  Q4IT s.r.o.; Horákova 184, 66406 Mokrá u Brna; IČ: 29304831

  164.300,-- Kč bez DPH

  3

  OMNICOM, s.r.o.; Račianska 71

  831 02 Bratislava, Slovenská republika; IČ: 36363383

  294.937,50 Kč bez DPH

   

  Komise neprovedla hodnocení nabídek, jelikož by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise uzavře smlouvu s uchazečem, který jako jediný splnil veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a podal kompletní nabídku:

   

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.

  Se sídlem: Praha 4, Michle, Vyskočilova 1410/1    

  IČ: 17048851

   

   

  Část D:

  Číslo nabídky

  Identifikační údaje uchazeče

  Nabídková cena

   

  4

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.; Vyskočilova 1/1410

  140 21 Praha 4; IČ: 17048851

  55.700,-- Kč bez DPH

  1

  Q4IT s.r.o.; Horákova 184, 66406 Mokrá u Brna; IČ: 29304831

  65.720,-- Kč bez DPH

  3

  OMNICOM, s.r.o.; Račianska 71

  831 02 Bratislava, Slovenská republika; IČ: 36363383

  117.975,-- Kč bez DPH

   

  Komise neprovedla hodnocení nabídek, jelikož by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise uzavře smlouvu s uchazečem, který jako jediný splnil veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a podal kompletní nabídku:

   

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.

  Se sídlem: Praha 4, Michle, Vyskočilova 1410/1    

  IČ: 17048851

   

   

  Část E:

  Číslo nabídky

  Identifikační údaje uchazeče

  Nabídková cena

   

  4

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.; Vyskočilova 1/1410

  140 21 Praha 4; IČ: 17048851

  55.700,-- Kč bez DPH

  1

  Q4IT s.r.o.; Horákova 184, 66406 Mokrá u Brna; IČ: 29304831

  65.720,-- Kč bez DPH

  3

  OMNICOM, s.r.o.; Račianska 71

  831 02 Bratislava, Slovenská republika; IČ: 36363383

  117.975,-- Kč bez DPH

   

  Komise neprovedla hodnocení nabídek, jelikož by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise uzavře smlouvu s uchazečem, který jako jediný splnil veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a podal kompletní nabídku:

   

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.

  Se sídlem: Praha 4, Michle, Vyskočilova 1410/1    

  IČ: 17048851

Datum ukončení: 24. 3. 2015


 
Uveřejněno: 18. 2. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016