Zpět

Vzdělávací program pro zaměstnance ve výrobním závodě Tonak, a.s. Nový Jičín

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10109

Název zakázky: Vzdělávací program pro zaměstnance ve výrobním závodě Tonak, a.s. Nový Jičín

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 9. 2014

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TONAK, a.s.

Sídlo zadavatele: Zborovská 823, Nový Jičín, 741 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Petr Čegan, tel. 556202460, mail petr.cegan@tonak.cz

IČ zadavatele: 00013226

DIČ zadavatele: CZ00013226

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: PhDr. Petr Čegan
 • Telefon: 556202460
 • E-mail: petr.cegan@tonak.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 10. 2014 14:10

Místo pro podání nabídek:
TONAK, a.s. Zborovská 823 Nový Jičín 741 01 K rukám PhDr. Petra Čegana

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací program pro zaměstnance ve výrobním závodě TONAK, a.s., v Novém Jičíně, který se skládá ze 3 modulů:

Modul 1: Vzdělávání pro vedoucí zaměstnance ve výrobě (Vedoucí výroby - mistr, mistrová)

Modul 2: Organizačně - technický pracovník

Modul 3: Montér strojů a zařízení

Detailní popis předmětu zakázky je uveden v příloze - Výzvě k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 695000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Říjen 2014 - Leden 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Nový Jičín, areál TONAK, a.s.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena - 60% Kvalita dodaných vzorových manuálů pro jednotlivé moduly - 40%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - kopie · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání - kopie · Platné akreditace MŠMT pro kurzy adekvátní Modulům 1 - 3 v rozsahu (počtu vyučovacích hodin) odpovídajícímu zadání dle bodu Popis předmětu zakázky výzvy (viz příloha)- kopie

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi Identifikační číslo: MAD 99, Příloha OM LZZ: D9 Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Dílčí plnění je možné.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

Modul 1 - Vzdělávání pro vedoucí zaměstanance ve výrobě (Vedoucí výroby - mistr, mistrová)

 • Vítězný dodavatel
  Název: K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.
  IČ: 28562267
  DIČ: CZ28562267
  Sídlo: U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Iveta Kysová
  Poznámka k dodavateli: Nejnižší nabídková cena

 • 2. uchazeč
  Název: CE-PA, spol. s r.o.
  IČ: 02229919
  DIČ: CZ02229919
  Sídlo: Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2 

 

 • 3. uchazeč
  Název: New Impuls, s.r.o.
  IČ: 27945073
  DIČ: CZ27945073
  Sídlo: Na Celně 1414, 293 01 Mladá Boleslav

 

 • 4. uchazeč
  Název: Centrum andragogiky, s.r.o.
  IČ: 27489698
  DIČ: CZ27489698
  Sídlo: K Dolíkám 809/9b, 503 11 Hradec Králové

 

 • 5. uchazeč
  Název: Petr Otáhal, a.s.
  IČ: 26820927
  DIČ: CZ26820927
  Sídlo: Jiráskova 490, 738 01 Frýdek - Místek

 

 • 6. uchazeč
  Název: V - Studio, s.r.o.
  IČ: 251187856
  DIČ: CZ25187856
  Sídlo: Žižkova 1, 370 00 České Budějovice

 

 • 7. uchazeč
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
  IČ: 26813335
  DIČ: CZ26813335
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava - Svinov

 

 • 8. uchazeč
  Název: Neuron consulting, s.r.o.
  IČ: 27781518
  DIČ: CZ27781518
  Sídlo: Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín

 


Modul 2 - Organizačně - technický pracovník

 • Vítězný dodavatel
  Název: K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.
  IČ: 28562267
  DIČ: CZ28562267
  Sídlo: U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Iveta Kysová
  Poznámka k dodavateli:

Modul 3 - Montéři strojů a zařízení

 • Vítězný dodavatel
  Název: K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.
  IČ: 28562267
  DIČ: CZ28562267
  Sídlo: U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Iveta Kysová
  Poznámka k dodavateli:

 

 

 

 

Datum ukončení: 9. 10. 2014


 
Uveřejněno: 22. 9. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016