Zpět

Vzdělávejme se

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10174

Název zakázky: Vzdělávejme se

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 10. 2014

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Jitona a.s.

Sídlo zadavatele: Wilsonova 222/3, 392 01 Soběslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Kovář MBA telefon: 602 446 206 E-mail: mkovar@jitona.cz Ing. Martin Layer telefon: 725 563 418 E-mail: mlayer@jitona.cz

IČ zadavatele: 18164439

DIČ zadavatele: CZ18164439

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Milan Pytlík
 • Telefon: 602 465 907
 • E-mail: mpytlik@jitona.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 11. 2014 09:00

Místo pro podání nabídek:
Jitona a.s., Jateční 938/2, 339 01 Klatovy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

5.3. Předmět zakázky

 

Předmětem zakázky je zabezpečení vzdělávací aktivity pracovníků: předmět zakázky je rozdělen na 3  ílčí zakázky, na které je možné podávat nabídky odděleně.

 

 

Dílčí zakázka č.1: Školení pracovníků ve výrobě,

                             středisko lisovna a formátovací pila

 

                              Školení pracovníků ve výrobě,

                              středisko Bosch

 

Dílčí zakázka č.2: Technické dovednosti – Informační

                              technologie – Inventor

 

                              Autodesc 2013

 

Dílčí zakázka č.3: Technické dovednosti – Informační

                              technologie – Woodwop

 

 

 

 

         5.4. Doba plnění a předpokládaná hodnota zakázky

 

          Doba plnění: listopad 2014 – červen 2015 

 

 Specifikace vzdělávacích aktivit:        

 

                        č. 1:  Školení pracovníků ve výrobě, středisko

                                lisovna a formátovací pila

 

      obsah vzdělávání:

 

 1. zvýšení produktivity výrobní linky

 2. zkrácení času pro změnu výroby

 3. vyhledání možných chyb v procesu a techniky jejich eliminace

 4. údržba strojů a zařízení

   

 

Minimální rozsah vyuč.hodin:    60 vyučovacích hodin na jednu skupinu

 

Počet zapojených zaměstnanců: 20 ve  dvou skupinách v jednom dnu

 

Lichý týden              I.skupina 6:00 – 14:00 (10:00-10:30 přestávka)

 

                                II.skupina 14:00 – 16:30

 

Sudý týden              II.skupina 6:00 – 14:00 (10:00-10:30 přestávka)

                                 I.skupina 14:00 – 16:30                                

 

Maximální cena       186.000,- Kč

 

Termín realizace     listopad 2014 – únor 2015

 

 

                         č. 2: Školení pracovníků ve výrobě, středisko

                                 Bosch 
                                                             

           obsah vzdělávání:

 

 1. zvýšení produktivity balicí linky

 2. zkrácení času pro změnu výroby

 3. vyhledání možných chyb v procesu a techniky jejich eliminace

 4. údržba strojů a zařízení 

 

Minimální rozsah vyuč.hodin:   80 vyučovacích hodin na jednu skupinu

 

Počet zapojených zaměstnanců: 16 ve  dvou skupinách v jednom dnu

 

Lichý týden              I.skupina 6:00 – 14:00 (10:00-10:30 přestávka)

 

                                II.skupina 14:00 – 16:30

 

Sudý týden              II.skupina 6:00 – 14:00 (10:00-10:30 přestávka)

 

                                 I.skupina 14:00 – 16:30

Maximální cena:  248.000,- Kč

 

Termín realizace:   únor 2015 – červen 2015    

 

 

                     č. 3: Technické dovednosti - informační technologie

 

 

obsah vzdělávání:

 

1) AUTODESC INVENTOR 2013

 

Minimální rozsah vyuč.hodin:             15 vyučovacích hodin na skupinu

 

Počet zapojených zaměstnanců:          3

 

Maximální cena                                      30.000,- Kč

 

Termín realizace                                    leden 2015 – červen 2015

 

 

            č. 4: Technické dovednosti - informační technologie

 

obsah vzdělávání:

 

       1) WoodWop - obsluha CNC

 

       2) WoodWop - programování CNC

  

Minimální rozsah vyuč.hodin:  15 vyučovacích hodin na skupinu

 

Počet zapojených zaměstnanců:          14

 

Maximální cena                                      30.000,- Kč

 Termín realizace                                    leden 2015 – červen 2015

  

Jedna vyučovací hodina je stanovena na 60 minut.  Rozsah vyučovacích hodin bude rozdělen na teorii a praxi v poměru 50% na 50% u vzdělávacích aktivit č. 1 a 2.

 

 

Maximální hodnota zakázky celkem činí: 494.000,- Kč bez DPH

 

           

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci kurzu (veškeré náklady na lektora a na výukové materiály).

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 494000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2014 - červen 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Klatovy, Jateční 839/2

Pravidla pro hodnocení nabídek:
1. nabídková cena - váha hodnocení 40% 2. kvalita nabízených služeb - váha hodnocení 60% Konkrétně bude v rámci kritéria kvalita nabízených služeb hodnocen: - návrh obsahu kurzů, metody a formy výuky - ukázková skripta

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10 D9, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

Aktivita č.1

 • Vítězný dodavatel
  Název: SONNYX CONSULTING S.R.O.
  IČ: 28858581
  DIČ: CZ28858581
  Sídlo: Dušní 112/16, Staré Město, 110 00 Praha 1
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Soňa Baarová
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING S.R.O.
  IČ: 18164439
  DIČ: CZ18164439
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava-Zábřeh

 

 • 3. uchazeč
  Název: Everesta s.r.o.
  IČ: 25014650
  DIČ: CZ25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, Česká Lípa

Aktivita č.2

 • Vítězný dodavatel
  Název: SONNYX CONSULTING S.R.O.
  IČ: 28858581
  DIČ: CZ28858581
  Sídlo: Dušní 112/16, Staré Město, 110 00 Praha 1
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Soňa Baarová
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING S.R.O.
  IČ: 18164439
  DIČ: CZ18164439
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava-Zábřeh
 • 3. uchazeč
  Název: Everesta s.r.o.
  IČ: 25014650
  DIČ: CZ25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, Česká Lípa 2. uchazeč
  Název: Everesta s.r.o.
  IČ: 25014650
  DIČ: CZ25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, Česká Lípa

 

 

Aktivita č.3

 • Vítězný dodavatel
  Název:
  TEMPO TRAINING & CONSULTING S.R.O.
  IČ: 18164439
  DIČ: CZ18164439
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava-Zábřeh
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Jan Dostálík
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: NICOM, a.s.
  IČ: 26226375
 • DIČ: CZ26226375
  Sídlo: Smetanova 3, 602 00  

Aktivita č.4

 • Vítězný dodavatel
  Název: SONNYX CONSULTING S.R.O.
  IČ: 28858581
  DIČ: CZ28858581
  Sídlo: Dušní 112/16, Staré Město, 110 00 Praha 1
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Soňa Baarová
  Poznámka k dodavateli:

 

Datum ukončení: 26. 11. 2014


 
Uveřejněno: 22. 10. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016