Zpět

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy pro rodiny s dětmi v okrese Břeclav

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10358

Název zakázky: Zajištění poskytování sociální služby azylové domy pro rodiny s dětmi v okrese Břeclav

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 12. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Jihomoravský kraj

Sídlo zadavatele: Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Michal Hašek

IČ zadavatele: 70888337

DIČ zadavatele: CZ70888337

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Telefon: 541 211 528
 • E-mail: zakazky@akfiala.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 12. 2014 13:50

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je množné podávat poštou na adresu zadavatele: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno či osobně na podatelně zadavatele v přízemí budovy na výše uvedené adrese.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služby sociální prevence azylové domy v souladu s § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění její dostupnosti cílové skupině – rodiny s dítětem / dětmi v okrese Břeclav.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2834000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to v délce 9 měsíců s předpokladem zahájení plnění od 01.01.2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
okres Břeclav

Pravidla pro hodnocení nabídek:
-

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
-

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
-

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: -

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Diecézní charita Brno
  IČ: 44990260
  DIČ: CZ44990260
  Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Josef Gajdoš
  Poznámka k dodavateli:

Datum ukončení: 30. 12. 2014


 
Uveřejněno: 18. 12. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016