Zpět

Zajištění rekvalifikačního kurzu Řidičský průkaz sk.B srpen

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10645

Název zakázky: Zajištění rekvalifikačního kurzu Řidičský průkaz sk.B srpen

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 7. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Klatovy

Sídlo zadavatele: Náměstí Míru 154, 339 01 Klatovy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Zdeňka Vlčková, 376313251, ohk@ohkklatovy.cz

IČ zadavatele: 49194097

DIČ zadavatele: CZ49194097

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Alena Kolářová
 • Telefon: 376313251
 • E-mail: ohk@ohkklatovy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2015 12:00

Místo pro podání nabídek:
Okresní hospodářská komora Klatovy Náměstí Míru 154 339 01 Klatovy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 Předmětem plnění zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

      Rozsah předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uveden v návrhu Smlouvy (příloha č. 1).

      Zadávací dokumentaci - tj. návrh Smlouvy, krycí list a formulář nabídkové ceny poskytuje zadavatel veřejně ke stažení na internetových stránkách na profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/okresni-hospodarska-komora-klatovy a dále na webu www.esfcr.cz a na www.ohkklatovy.cz

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 33500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění: od 4. 8. 2015 Termín ukončení plnění: 31. 8. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
okres Klatovy

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena bez DPH za rekvalifikační kurz v souladu s přílohou č. 2 - Nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uchazeč povinně předloží: - výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán (prostá kopie ne starší 90 dní) - doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) - čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dále povinně předloží následující kopie dokumentů prokazující splnění kvalifikace: - výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vydaný MŠMT s uvedením oboru vzdělávání pro poptávaný rekvalifikační kurz nebo kopii Registrace k provozování autoškoly, včetně kopie Akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2,0, č. revize 11, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit jím podepsaný návrh Smlouvy. Návrh Smlouvy tvoří přílohu této výzvy. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v návrhu Smlouvy ( příloha č. 1) a v příloze č. 2 - Nabídková cena. Uchazeč uvede nabídkovou cenu za jednoho účastníka a zároveň celkovou nabídkovou cenu v souladu s přílohou č. 2 - Nabídková cena. Nabídková cena bude uvedena v CZK. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky. Předpokládaná hodnota v rozsahu maximálního předpokládaného plnění je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Pokud uchazeč svou nabídkovou cenou překročí předpokládanou hodnotu, bude jeho nabídka vyloučena z další účasti v zadávacím řízení. Zakázka bude realizována tak, že jednotlivá plnění od dodavatele budou objednávána na základě aktuální potřeby formou ad hoc objednávek a úhrada bude provedena ve výši jednotkové ceny a počtu osob. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Subdodavatelé: Uchazeč nesmí plnit subdodavatelsky vlastní realizaci rekvalifikačního kurzu, tj. vlastní výuku. Subdodavatelsky si uchazeč může zajistit vyučovací pomůcky a prostory vhodné k výuce, autorizovanou osobu, která je oprávněna zajistit závěrečnou zkoušku. Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Uchazeč ve své nabídce použije následující pořadí dokumentů: 1. Obsah nabídky 2. Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 3, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 3. Podepsaný návrh Smlouvy Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy (příloha č. 1). Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. 4. Nabídka bude obsahovat výše uvedené doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Zadavatel požaduje, aby v nabídce uchazeče byly uvedeny kontaktní údaje uchazeče. Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů. Výsledek zadávacího řízení uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele uvedeném výše. Další informace pro uchazeče: Nabídky lze podávat osobně v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin. Mimo tyto hodiny není osobní podání nabídek v kanceláři zadavatele možné. V ostatních případech je povinen doručit nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýra. Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Ing. Martina Peterová, Ing. Alena Kolářová Nabídky se podávají v písemné formě a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvem a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem zakázky, tzn. " NEOTEVÍRAT - Zajištění rekvalifikačního kurzu 19. vlna". Dále bude na obálce čitelně uveden název a adresa podávajícího uchazeče.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: SOŠ a SOU Sušice
  IČ: 00077615
  DIČ: CZ
  00077615
  Sídlo: U Kapličky 761, 342 01 Sušice
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Jaromír Kolář

Datum ukončení: 4. 8. 2015


 
Uveřejněno: 24. 7. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016