Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Přenositelnost dotačního titulu a žádost příjemce dotace na poskytovatele dotace o souhlas s projektem přeměny

Od 30. 12. 2010 nastala účinnost novely zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (novela č. 465/2011 Sb.). Tato novela umožňuje změnu v osobě příjemce dotace v případě: fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka (dále jen „projekt přeměny“) jako zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a  družstev (v tomto případě dochází k právnímu nástupnictví původního příjemce dotace – právnické osoby, která zanikla bez likvidace).

Pokud má příjemce dotace zájem, aby na jeho právního nástupce přešla práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace, je povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění (v obchodním věstníku) projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatele dotace.

Pro tento souhlas příjemce dotace použije přílohou Žádost o udělení souhlasu s projektem přeměny. A příloží k ní návrhu projektu přeměny a odůvodnění důvodnění, zda i poté, co nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, bude účel, pro který byla dotace poskytnuta, zachován.

Nemá-li příjemce dotace zájem, aby práva a povinnosti z rozhodnutí o dotaci přešla při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka na jeho právního nástupce, vrátí příjemce vyplacenou dotaci spolu s úrokem, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k vrácení dotace poskytovateli, zvýšené o 10 procentních bodů, nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka.

Konkrétní právní úprava je v ust. § 14 a  až 14 d zákona č. 218/2000 Sb.