Zpracování osobních údajů v OP LZZ

Zpracování osobních údajů se s účinností od 25. 5. 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

V OP LZZ probíhá zpracování osobních údajů:

  1. osob, které jsou uvedené v datech projektu, které žadatel/příjemce předal Řídicímu orgánu OP LZZ (např. kontaktní osoba projektu, statutární zástupce žadatele či partnera, člen realizačního týmu),
  2. hodnotitelů žádostí o podporu a dalších osob, které se přihlásily jako zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů OP LZZ,
  3. týkajících se zakázek, které byly financovány z projektů podpořených z OP LZZ,
  4. osob jednajících za realizátory projektů podpořených z OP LZZ ve věci licenčních či podlicenčních smluv v rámci Databáze produktů,
  5. účastníků akcí Řídicího orgánu OP LZZ.

Řídicí orgán OP LZZ nakládá také s osobními údaji osob, jejichž odměňování bylo financováno (či částečně financováno) z rozpočtu projektu podpořeného z OP LZZ, z části vyhrazené na osobní náklady projektu. Pro tyto osoby ovšem Řídicí orgán OP LZZ není správcem osobních údajů, tyto osobní údaje jsou zpracovávány Řídicím orgánem OP LZZ coby orgánem veřejné moci, který je oprávněn ke zpracování osobních údajů v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu jakožto poskytovatel dotace/podpory a orgán provádějící veřejnosprávní kontrolu. Správcem těchto osobních údajů zůstává zaměstnavatel. Obdobně Řídicí orgán OP LZZ při kontrole dodržení pravidel pro výběr dodavatele nakládá s osobními údaji osob na straně subjektů, které se zapojily do výběrových/zadávacích řízení.

Zpracování osobních údajů osob, které byly uvedeny v datech projektů

Řídicí orgán OP LZZ zpracovává zejména jména a kontaktní údaje statutárních zástupců žadatelů o podporu z OP LZZ / příjemců podpory z OP LZZ, nebo subjektů v roli partnera projektu, nebo jména a kontaktní údaje osob v roli „kontaktní osoby projektu“. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci (viz čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů hodnotitelů žádostí o podporu a dalších osob, které se přihlásily jako zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů OP LZZ

Řídicí orgán OP LZZ zpracovává zejména jména a kontaktní údaje hodnotitelů žádostí o podporu (příp. dalších osob, které se přihlásily jako zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů OP LZZ, nicméně nebyly do databáze hodnotitelů dosud zařazeny). Zpracování těchto údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci (viz čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů kontaktních osob zadavatelů zakázek, které byly financovány z projektů OP LZZ

Řídicí orgán OP LZZ zpracovává jména kontaktních osob zadavatele, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy. Dle pravidel OP LZZ platila v době realizace projektů povinnost zveřejnit vymezené informace o výběrových / zadávacích řízeních realizovaných v projektech, které byly financovány z OP LZZ, na portálu www.esfcr.cz, a to za účelem zajištění transparentní veřejné soutěže. Zpracování osobních údajů kontaktních osob je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci (viz čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů osob jednajících za realizátory projektů podpořených z OP LZZ ve věci licenčních či podlicenčních smluv v rámci Databáze produktů

Řídicí orgán OP LZZ zpracovává jména osob jednajících za realizátory projektů podpořených z OP LZZ ve věci licenčních či podlicenčních smluv v rámci Databáze produktů. Tyto smlouvy uzavíral Řídicí orgán OP LZZ za účelem seznámení veřejnosti s produkty projektů podpořených z OP LZZ a zejména za účelem dalšího využití těchto produktů. Díky těmto smlouvám Řídicímu orgánu OP LZZ vzniklo oprávnění k šíření daného produktu. Ve smlouvách jsou obsaženy osobní údaje osob oprávněných jednat za subjekt, který Řídicímu orgánu OP LZZ poskytl licenci, resp. podlicenci k šíření daného produktu vzniklého díky realizaci projektu podpořeného z OP LZZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci (viz čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů účastníků akcí Řídicího orgánu OP LZZ  

Řídicí orgán OP LZZ zpracovává záznamy o účastnících akcí, které byly v rámci provádění OP LZZ realizovány z jeho úrovně (např. semináře či konference). Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci (viz čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).