Zpět

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 25. 5. 2018

Upozorňujeme, že s účinností od 25. 5. 2018 dochází k revizi metodiky OPZ.

Byly zveřejněny nové verze pravidel pro žadatele a příjemce - ve všech dokumentech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi. Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel. V případě nejasností týkajících se nových pravidel, kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje. 

Účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů si vyžádala úpravu formulací ve vzorech právních aktů o poskytnutí podpory z OPZ a také ve formuláři/dotazníku Monitorovací list podpořené osoby, který slouží jako pomůcka pro sběr údajů o účastnících projektu.

Záměr umožnit v odůvodněných případech osobní účast žadatele na jednání hodnoticí komise, která projednává předběžné žádosti o podporu, si vyžádal aktualizaci Příručky pro hodnotitele. (Pozn.: Předběžné žádosti o podpory jsou využívány pouze v prioritní ose 3 OPZ, jedná se o specifický typ výzev, u nichž probíhá tzv. dvoukolové hodnocení).


 
Uveřejněno: 21. 5. 2018
 
Aktualizováno: 22. 5. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce