Zpět

Vliv změny zákona o veřejných zakázkách na zadavatele v OP LZZ

Informace o dopadech zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na postavení zadavatelů zakázek v OP LZZ.

K 1. dubnu 2012 nabývá účinnosti tzv. protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách, která ve velké míře mění právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Jednou z nejzávažnějších změn přijatých touto novelou je rozšíření definice dotovaného zadavatele v ustanovení § 2 odst. 3. Další podstatnou změnou je snížení předpokládané hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu na částku nižší než 1 000 000 Kč (bez DPH) a povinnost uveřejňovat podle § 147a zákona na profilu zadavatele další informace.

Podle § 2 odst. 3 zákona bude od 1. dubna 2012 dotovaným zadavatelem právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč.

V důsledku této úpravy definice dotovaného zadavatele budou všichni zadavatelé zakázek v OP LZZ povinni postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a to bez ohledu na jejich právní formu, pokud bude jejich zakázka hrazena z více než 50 % z veřejných zdrojů. Takové zakázky jsou od okamžiku účinnosti zmíněné novely považovány za veřejné zakázky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Veřejnými zdroji jsou rovněž prostředky na realizaci projektů poskytnuté v rámci OP LZZ.

Zadavatelé budou zadávat veřejné zakázky uvedené v předchozím odstavci, jejichž předpokládaná hodnota činí 1 000 000 Kč (bez DPH) či více, postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách. Postupy uvedené v kap. 2 a zákaz střetu zájmů podle kap. 1 bodu 7 Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (příručka D9) již zadavatelé nebudou při zadávání těchto zakázek používat. Postup zadavatele přitom podléhá dohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Pozn.: Veřejnými zakázkami nejsou ani po účinnosti novely (s výjimkou zakázek veřejných či sektorových zadavatelů) zakázky hrazené maximálně z 50 % z veřejných zdrojů. Při zadávání těchto zakázek bude zadavatel postupovat podle kap. 1 a 2 Metodického pokynu bez ohledu na výši předpokládané hodnoty zakázky.

Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nedosahující částky 1 000 000 Kč (bez DPH) budou nadále jako veřejné zakázky malého rozsahu zadávány postupy podle kap. 1 a 2 Metodického pokynu. Podle zákona o veřejných zakázkách bude u těchto zakázek posuzováno pouze dodržování základních zadávacích zásad (§ 18 odst. 5 zákona).

 

Popsaná změna pravidel zadávání zakázek se týká pouze těch zakázek, jejichž zadávání bylo zahájeno dne 1. dubna 2012 či později.

Dále upozorňujeme na nový § 147a, kterým byla do zákona zavedena povinnost zadavatelů uveřejňovat další informace o zadaných veřejných zakázkách.

V souladu s ustanovením § 147a zákona jsou zadavatelé povinni na profilu zadavatele uveřejnit:

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. 

! Zadavatelé jsou povinni uveřejnit uzavřené smlouvy i v případech veřejných zakázek malého rozsahu, pokud je smluvní cena zakázky rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH!

Povinnost uveřejňovat informace podle § 147a se vztahuje na všechny dotčené veřejné zakázky, u kterých rozhodný okamžik pro zveřejnění nastal po 31. březnu 2012.

Řídící orgán OP LZZ předpokládá, že v polovině roku 2012 vydá novou verzi příručky D9, která zapracuje připravovaná pravidla zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků Evropské unie a výslovně upozorní i na výše uvedené dopady protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách.

 

 


 
Uveřejněno: 28. 3. 2012
 
Aktualizováno: 26. 5. 2016