Zpět

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), stanoví:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

Veřejným funkcionářem podle § 2 odst. 1 písm. c) je míněn člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

Výdaje projektu vynaložené v rozporu s tímto ustanovením jsou nezpůsobilé. Viz aktualita https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/zakon-o-stretu-zajmu-a-zadavani-verejnych-zakazek/normal ze dne 22. 7. 2021.

Z tohoto důvodu uveřejňuje Řídicí orgán seznam obchodních společností, na které zákaz zákona o střetu zájmů dopadá. Uveřejňovány budou rovněž pravidelné aktualizace seznamu.

Při vyhotovení seznamu Řídicí orgán OPZ vycházel rovněž ze závěrů auditu fungování řídicích a kontrolních systémů zavedených s cílem zamezit střetu zájmů v České republice, provedeného Evropskou komisí, jimiž je Česká republika vázána. Plné znění závěrečné auditní zprávy je uveřejněno zde.

Tento seznam slouží pouze jako pomůcka, která je využívána též Řídicím orgánem OPZ při kontrolách výběrových a zadávacích řízení realizovaných v podpořených projektech. Řídicí orgán OPZ negarantuje, že jsou v seznamu obsaženy všechny dotčené obchodní společnosti. Dodržení § 4b zákona o střetu zájmů je primárně odpovědností zadavatele veřejných zakázek.

 


 
Uveřejněno: 23. 9. 2021
 
Aktualizováno: 3. 1. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce