Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14086

Název zakázky: Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 7. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo zadavatele: náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jan Jarolím, starosta města
  • Telefon: +420499318111
  • E-mail: jarolim.jan@mudk.cz

IČ zadavatele: 00277819

DIČ zadavatele: CZ00277819

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Natálie Karpovičová
  • Telefon: +420606620810
  • E-mail: karpovicova@cep-rra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 8. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mudk.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Mobilní aplikace dle požadavků Zadavatele, včetně její instalace, implementace, poskytnutí licencí potřebných pro užívání díla, integraci dodaného díla se stávajícím aplikačním vybavením Zadavatele. Předmět zakázky zahrnuje rovněž závazek provádění technické podpory a servisu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 393050,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejdéle 30 kalendářních dnů od účinností smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
náměstí T.G. Masaryka, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle dvou dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

KRITÉRIUM Č. 1:

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) 70%

KRITÉRIUM Č. 2:

Počet referencí nad rámec kvalifikace 30%

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace a způsobilosti v následujícím rozsahu:

základní způsobilost,
profesní způsobilost,
technická kvalifikace.

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom elektronickém vyhotovení, v českém jazyce a bude vytvořena v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání kvalifikace.

Nabídky se podávají elektronicky:

Adresa pro podání nabídek: zakazky.mudk.cz

Nabídky podané písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně či faxem se nepřipouští

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková celková  cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v členění podle Přílohy č. 6 – Kalkulace ceny.

Celková nabídková cena bude uvedena v  Příloze č. 3 – Kupní smlouva, kde účastník tuto cenu uvede v požadovaném členění: celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a celkovou cenu včetně DPH. V případě rozdílu těchto cen jinde v nabídce platí cena uvedená v Kupní smlouvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
nabídka bude odevzdána v elektronické formě;

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 206292.50

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): URBITECH s.r.o. sídlo Jalubí 453, 687 05 JalubíIČ 04572106

    Datum podpisu smlouvy: 15. 9. 2022

Datum ukončení: 15. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 7. 2022
 
Aktualizováno: 19. 9. 2022