O OP RLZ

Jaké jsou priority programu?

 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů vymezuje celkem 4 priority a 10 Opatření, které svým rozsahem pokrývají následující oblasti: aktivní politiku zaměstnanosti, integraci specifických skupin ohrožených sociální exkluzí (sociálním vyloučením), rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, rozvoj celoživotního učení a zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek. Rozdělení priorit a Opatření v programu OP RLZ zobrazuje následující tabulka.

graf opatření

Kdo se podílí na realizaci OP RLZ?

Řízení OP RLZ probíhá podle dohodnuté implementační struktury, která zahrnuje v řídící rovině Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) jako Řídící orgán (ŘO) celého OP RLZ a Zprostředkující subjekty (ZS), kterými jsou pro vybraná Opatření Správa služeb zaměstnanosti MPSV (SSZ), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Řídící orgán deleguje na tyto implementační orgány některé činnosti, zejména výběr projektů, uzavírání závazků, monitorování, kontrolu projektů a ověřování žádostí o platby. ZS budou také zajišťovat odpovídající informovanost konečných uživatelů (příjemců pomoci) partnerů o možnostech financování z příslušných opatření OP RLZ a jeho propagaci.

Dalším článkem v implementační struktuře jsou Koneční příjemci (KP), u nichž se bude pomoc z ESF realizovat. Ti budou klíčovým kontaktem pro Konečné uživatele (příjemce pomoci).

Podrobnější informace naleznete v Programovém dodatku OP RLZ.

Pro informaci a lepší přehlednost je zde zobrazeno grafické znázornění implementační struktury OP RLZ podle subjektů a Opatření, které jim připadají.

Na koho je pomoc zaměřena?

 1. Jednotlivci
  • Uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností
  • Absolventi škol a mladiství, lidé se zdravotním postižením, lidé nad 50 let věku, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, lidé pečující o členy rodiny
  • Matky s malými dětmi, matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy se základním vzděláním nebo bez vzdělání, ženy v předdůchodovém věku
  • Osoby sociálně znevýhodněné, migranti, azylanti, etnické menšiny, děti a mládež pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí či pobývající v zařízeních pro ústavní a ochranou výchovu
  • Žáci a studenti ZŠ, SŠ, VOŠ, zájemci o další studium na SŠ a VOŠ; učitelé, ředitelé škol, odborní pracovníci ve školství, výchovní poradci
  • Zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání
 2. Organizace a instituce
  • Orgány služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci
  • Poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci
  • Organizace vytvářející osvětové programy, ženské organizace
  • Nevládní neziskové organizace
  • ZŠ, SŠ, VOŠ, školská zařízení organizace MŠMT, vzdělávací a poradenské instituce
  • VŠ, instituce výzkumu a vývoje
  • Orgány státní správy, kraje a obce, veřejné instituce, profesní sdružení, zástupci zaměstnavatelů, asociace zaměstnavatelů, organizace sociálních partnerů
  • Podniky, zvláště malé a střední

Kdo může žádat o finanční podporu v rámci OP RLZ?

 1. Nepodnikatelské subjekty
  Žádost mohou podat obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované obcemi nebo kraji, organizační složky státu a jimi zřizované organizace a nestátní neziskové organizace.
 2. Podnikatelské subjekty
  Fyzické nebo právnické osoby, podávající žádost v rámci grantových schémat, které musí doložit svou právní subjektivitu (popsáno v Programovém dodatku OP RLZ).

Kde získat podrobnější informace o programu OP RLZ?

 • Více informací o programu OP RLZ naleznete v jeho Programovém dodatku, který je umístěn na těchto stránkách.