Jak podat projekt

1) Formulář

Žádost musí být předložena v předepsaném formátu elektronického formuláře a v tištěné podobě (ve třech výtiscích). Elektronický formulář žádosti lze vyplnit, uložit na CD nebo disketu a vytisknout pomocí počítačového programu Benefit.

Instalační soubor programu lze stáhnout na internetové adrese www.esfcr.cz. Na pevném médiu (CD, disketa) je program k dispozici u konečného příjemce, který vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí. Návod na instalaci Benefitu je přiložen v instalačním balíčku. Návod na vyplnění a nápověda k jednotlivým polím žádosti jsou součástí nainstalovaného programu.

2) Jazyk

Žádost je třeba vyplnit pečlivě a co nejsrozumitelněji a to v českém jazyce. To usnadní její hodnocení. Je třeba přesně a dostatečně podrobně vyplnit požadované údaje, aby bylo zaručeno jasné pochopení jejich obsahu, zejména toho, jakým způsobem budou dosaženy cíle projektu, jaké budou přínosy projektu a způsob, jímž projekt přispívá k dosažení cílů programu.

3) Přílohy

Každá z příloh žádosti musí být označena pořadovým číslem podle jejího označení v seznamu příloh a podepsána. Vícestránková příloha musí být sešita. Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh musí být podepsán.

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 1. Doklad o právní subjektivitě žadatele
 2. Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám
 3. Prohlášení každého partnera o partnerství
 4. Prohlášení malých a středních podniků o jejich velikosti
 5. Přehled ekonomické a finanční situace žadatele, který je podnikatelským subjektem

V souvislosti s hodnocením žádostí dle kritéria Specifické požadavky mohou být v jednotlivých výzvách k předkládání žádostí vyžadovány další specifické přílohy (daňové přiznání, rozvaha, výsledovka, potvrzení o vzdělání apod.).

Doklady o právní subjektivitě musí být dodány v originále nebo v úředně ověřené kopii a dalších dvou kopiích. Ostatní přílohy v originále a dvou kopiích.

Formuláře příloh (mimo přílohu 1) jsou součástí žádosti a mohou být vytištěny z programu Benefit.

4) Formát odevzdané žádosti

Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně). Páska musí být označena podpisem (případně podpisem a razítkem) představitele žadatele oprávněného jednat jeho jménem na první a poslední straně žádosti. Žádosti vyplněné ručně nebudou přijímány!

5) Kontrola

Před odevzdáním žádosti si zkontrolujte, zda máte vyplněny všechny náležitosti žádosti. Nápovědou Vám mohou být následující otázky. Pokud na všechny odpovíte ano, nemělo by se stát, že by Vaše žádost byla odmítnuta z formálních důvodů.

 • Jsou vyplněny všechny body elektronického formuláře žádosti v předepsaném formátu?
 • Je elektronická verze vyplněného formuláře uložena na CD nebo disketu?
 • Je doklad o právní subjektivitě žadatele originálním výtiskem nebo úředně ověřenou kopií?
 • Jsou všechny přílohy, u kterých je to požadováno, podepsané?
 • Je k žádosti přiložen seznam příloh s vyznačeným počtem stran jednotlivých příloh a jsou přílohy očíslované a 2x zkopírované?
 • Je vytištěn vyplněný formulář žádosti a jeho poslední strana podepsaná (tři výtisky, resp. originál a dvě kopie)?
 • Má vytištěný formulář na první straně stejné číslo jako je přiřazeno elektronické verzi formuláře?
 • Jsou listy vytištěného formuláře (vč. příloh) pevně spojeny?
 • Jsou všechny požadované kopie žádosti (v elektronické i tištěné podobě) v zalepené obálce, na které jsou kromě adresy doručení uvedeny všechny další požadované údaje?
 • Je dostatek času na doručení žádosti doporučenou poštou, expresní zásilkou nebo osobním podáním?

6) Termín

Žádosti budou moci být předkládány k danému termínu nebo průběžně (až do uzavření výzvy).

V každé výzvě k předkládání žádostí bude určeno, která z těchto možností platí.

 1. Termín pro předkládání žádostí bude uveden ve výzvě.
  Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny
  (Pro žádosti doručované poštou není! rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení. Doporučujeme proto odesílat žádosti několik dní před konečným termínem).
 2. Ve výzvě bude uvedeno, že žádosti lze předkládat průběžně. Žádosti je možné překládat kdykoli v době platnosti výzvy.
  Žádosti doručené po termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny
  (Pro žádosti doručované poštou není! rozhodující datum razítka na obálce).

7) Způsob doručení

Elektronická i tištěná forma žádosti (včetně příloh) musí být doručeny v zalepené obálce doporučenou poštou, expresní zásilkovou službou (messenger) nebo předány osobně (doručitel obdrží datované a podepsané potvrzení o převzetí) na určené místo.

Obě formy (listinná i elektronická) žádosti musí být opatřeny shodným kódem, který slouží ke kontrole při otevírání obálek. Elektronickou verzi žádosti v Benefitu si žadatel archivuje pro případ selhání nosiče dat. Žádost (formulář žádosti včetně příloh) musí být předložena ve třech výtiscích a jednou v elektronické podobě (CD nebo disketa). Listy výtisku Žádosti je třeba pevně spojit.

Poslední strana a přílohy Žádosti musí být podepsány žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tomto případě musí být přiložená ověřená plná moc udělená žadatelem tomuto oprávněnému zástupci). Výjimkou je Prohlášení o partnerství, které bude podepsáno partnerem.

Jednotlivé povinné přílohy k žádosti musí být očíslované podle seznamu příloh, uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než jeden list, musí být tyto listy pevně spojeny.

Na seznamu příloh musí být uveden počet stran jednotlivých příloh. Kromě Dokladu o právní subjektivitě jsou formáty všech příloh součástí programu Benefit a musí být přiloženy i v elektronické podobě.

Na obálce musí být kromě adresy doručení uvedeny následující údaje:

 • název programu
 • číslo priority a opatření
 • číslo výzvy grantového schématu
 • plný název žadatele a adresa organizace žadatele.

8) Místo doručení

Žádosti se doručují příslušným Konečným příjemcům v předepsané formě. Adresy Konečných píjemců naleznete v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům OP RLZ na oficiálních webových stránkách www.esfcr.cz.

9) Konzultujte

Nebojte se konzultovat. V případě nejasností se obracejte na pracovníky Konečného příjemce opatření, v jehož rámci jste se rozhodli podávat projekt. Jen tak předejdete zklamání v podobě připraveného projektu, který nelze do programu předložit, protože je v rozporu s některou z podmínek nebo nenaplňuje cíle programu.