Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Mezinárodní síť EURoma

Mezinárodní síť EURoma byla založena r. 2008 za aktivní účasti zástupců Řídícího orgánu OP LZZ. Hlavním tématem této sítě je využitelnost a nastavení strukturálních fondů ve prospěch sociálního začleňování romské populace.

Primárním cílem je sdílení strategií a iniciativ na základě předávání zkušeností a osvědčených postupů. Síť dále usiluje i o šíření a standardizaci těchto znalostí, pomocí vytvořených dokumentů chce nejen informovat, ale i ovlivňovat dění na tomto poli (např. formulováním doporučení pro další programovací období).

Členy sítě jsou zástupci 12 zemí EU (BG, CZ, ES, FI, GR, H, I, P, PL, RO, S, SK). Vedoucí partner EURomy je Španělsko prostřednictvím Řídícího výboru a Technického sekretariátu, jehož činnost je řízena organizací Fundación Secretariado Gitano. Z každé země se jednání a práce sítě účastní zástupci jednak řídících orgánů (u nás Odbor realizace ESF na MPSV), jednak instituce, do jejíž agendy patří problematika romské inkluze i na obecné rovině (u nás Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny). Jednotlivé členské země se rovněž střídají v pořádání setkání.

Poslední setkání členů sítě proběhlo 23. - 24. 11. 2015 v Madridu ve znamení rekapitulace činnosti sítě od jejího založení, při kterém byly mj. připomenuty hlavní výstupy sítě - 9 různých dokumentů, které jsou k dispozici na webu EURomy.

V roce 2014 proběhla 2 setkání členů sítě: 27. - 28. 11. 2014 ve Vídni na téma nezaměstnanosti mladých Romů a 4. - 6. 6. v Římě. Hlavním tématem setkání v Římě byla diskuze o jednotlivých aktivitách a využitelnosti výstupů sítě pro jednotlivé členské státy, nedávný vývoj v podpoře integrace Romů na evropské úrovni, podpora integrace Romů v rámci ESIF jednotlivých členských států a dále v Dohodách o partnerství.

V roce 2013 proběhlo setkání 19. - 20. 9. 2013 v Sofii, které bylo věnováno otázce budování efektivních partnerství pro zvýšení využití Strukturálních fondů ve prospěch romské integrace. Co se týče regulačního rámce, otázka budování partnerství je ukotvena v rámci článku 5.1 a 5.2 společných ustanovení (tzv. Common Provision Regulation for the European Structural and Investment Funds), na základě kterých by jednotlivé členské státy měly navázat spolupráci s relevantními aktéry napříč všemi úrovněmi. Všichni relevantní partneři mají být dle článku 5.3 CPR zahrnuti do přípravy, implementace, monitoringu i evaluace jednotlivých partnerských dohod a operačních programů. Za tímto účelem Evropská komise pracuje na vypracování Evropského kodexu chování pro partnerství (tzv. the European Code of Conduct on Partnership). Členové sítě i řada pozvaných expertů měli možnost sdílet své zkušenosti s budováním partnerství v rámci současného i budoucího programového období. Daného setkání se rovněž zúčastnil přizvaný zástupce české nestátní neziskové organizace IQ Roma servis, o.s.

V roce 2012 proběhlo setkání členů EURomy 13. - 14. 12. 2012 v Madridu, rovněž za účasti zástupce MMR a Agentury pro sociální začleňování. Ta na zasedání představila Příručku pro obce, výstup projektu spolufinancovaného z OP LZZ, obsahující konkrétní návody, jak mohou města a obce postupovat při řešení problémů spojených se sociálním vyloučením na jejich území. Hlavním bodem programu zasedání byl integrovaný přístup a kombinace ESF a ERDF za účelem zvýšení dopadu intervencí ve prospěch romské inkluze.

Více informací naleznete na www.euromanet.eu.

Na činnost EURomy navazuje mezinárodní síť Reinforcing policy learning for Roma inclusion (tzv. EURoma+).

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Marcinková, M.A. (veronika.marcinkova@mpsv.cz)

Dokumenty ke stažení: