1) Kde lze nalézt přehled věcných kritérií pro hodnocení projektů, včetně jejich váhy?

 

Tabulka kritérií věcného hodnocení OP LZZ včetně váhy je v příručce D1 Příručka pro žadatele, str. 48 - /web/guest/-/desatero-prirucek-op-lzz

 

2) Přílohy žádosti musí být podepsané statutárním zástupcem, je třeba, aby podpis byl ověřený?

 

Ne. Není třeba, aby byl podpis ověřený.

 

3) Může mít člen realizačního týmu jako místo výkonu práce Prahu? Musí být odborné kurzy akreditované MŠMT?

 

Ano, avšak cílová skupina musí pocházet jiných regionů než je hlavní město Praha.

 

4) Musí být odborné kurzy akreditované MŠMT?

   

Akreditace MŠMT není nutná.

   

5) Musí být lektoři jednotlivých kurzů akreditovaní?

   

Akreditace MŠMT není nutná.

 

6) Je třeba přílohy naskenovat do Benefitu?

 

Ano, všechny přílohy (povinné i nepovinné) je třeba podepsané naskenovat a vložit k žádosti do systému Benefit7.

 

7) Je nutné do žádosti doložit jmenný seznam zaměstnanců, kteří se budou účastnit školení?

   

Není třeba v žádosti uvádět jmenný seznam. V žádosti uvedete pro kolik zaměstnanců je projekt určen, na jakých pracuje pozicích a kolika kurzů se budou účastnit. Při realizaci jednotlivých kurzů budou účastníci kurzů podepisovat prezenční listiny, které je třeba uchovat pro kontrolu. 

   

8) Projektovou žádost bude podepisovat za společnost pověřená osoba na základě plné moci. Musí být plná moc ověřená?

   

Ano, v případě, že za společnost bude jednat osoba pověřená, je třeba k žádosti doložit úředně ověřenou plnou moc.

 

9) Je třeba se žádostí předložit ekonomické výsledky žadatele?

 

Přehled ekonomické a finanční situace žadatele dokládají žadatelé, jejichž projekt byl vybrán k podpoře.

   

10) Jako jedna z příloh žádosti je vyžadováno "Prohlášení o velikosti podniku" - které dokládá podnik, který uvedl, že je MSP a žádá v blokové výjimce. Platí tyto podmínky současně nebo musí dokládat Prohlášení také podnik, který je MSP, ale žádá v rámci de minimis a dočasného rámce podpory?

 

Přílohu „Prohlášení o velikosti podniku“ dokládá pouze podnik, který je MSP a žádá v blokové výjimce. Pokud je žadatele MSP a žádá v režimu podpory de minimis nebo v dočasném rámci, prohlášení o velikosti dokládat  nemusí.

 

11) Naše firmy se nás dotazují, zda existují nějaké seznamy vzdělávacích agentur a vzdělavatelů, jejichž služeb musí ve výzvách Školení je  šance a Vzdělávejte se výhradně využívat a to jak vydávané MPSV, tak jednotlivými ÚP, nebo zda stačí, aby vzdělavatel své oprávnění či kvalifikaci doložil např. živnostenským listem, nebo absolventským diplomem z vysoké školy apod.

 

Žádné takové seznamy neexistují. Je čistě na žadateli, jakého dodavatele služeb si vybere a tento nemusí být certifikovaný. Nicméně při výběru vzdělavatelů – dodavatelů je třeba se řídit zákonem o zadávání zakázek. V  příručce zveřejněné  na www.esfcr.cz - která je součástí tzv. desatera OP LZZ, http://www.esfcr.cz/folder/4655/  Metodický pokyn pro zadávání zakázek můžete vyhledat všechny důležité informace.  Máte právo a povinnost podle výše předpokládaného plnění  - výše zakázky - oslovit určitý počet dodavatelů a postupovat podle zásad zde uvedených.

 

 

 

 

 

 

 

Průběžně aktualizováno – 1.6., 8.6., 15.6., 23.6., 20.7., 4.8., 11.8., 31.8. 2009