Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Pracovní skupina pro záležitosti romské menšiny OP LZZ

Skupina byla založena roku 2005 zejména s cílem zvýšení efektivity a účinnosti projektů řešících situaci romské menšiny v ČR v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím zlepšení koordinace a sdílení zkušeností mezi jednotlivými resorty i neziskovým sektorem.

V současné době je Skupina poradním a iniciačním orgánem Monitorovacího výboru Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ve věci integrace romské menšiny v rámci OP LZZ.

Členové Skupiny se vzájemně informují o prováděné pomoci v sociálně vyloučených komunitách v rámci OP LZZ, Operačního programu Praha Adaptabilita (OP PA), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Integrovaného Operačního programu (IOP) a tyto aktivity koordinují. Skupina rovněž průběžně sleduje a posuzuje pokrok v dosahování cílů OP LZZ, OP PA, OP VK a IOP v oblasti začleňování romské menšiny.

Skupina dává podněty, zadává podpůrné studie a formuluje doporučení pro Monitorovací výbory ve Skupině zastoupených operačních programů. Skupina dále formuluje doporučení pro přípravu programové dokumentace na další programové období.

Skupina má 20 stálých členů a schází se cca 2x ročně, případně dle potřeby častěji.

Zatím poslední zasedání PS se uskutečnilo 18. 6. 2013 a bylo věnováno tématu sociálního bydlení ve vztahu k romské inkluzi s následujícími cíli:

a) shrnout stávající legislativní prostředí v oblasti péče o sociálně  ohrožené skupiny obyvatel s přihlédnutím k problematice sociální inkluze Romů,

b) představit způsob podpory sociálního bydlení v rámci jednotlivých v PS zastoupených operačních programů (současné i budoucí programové období),

c) a na základě těchto informací případně formulovat doporučení pro přípravu operačních programů na období 2014+.

Vedoucí: Martin Martínek, M.A.

Sekretariát: Mgr. Veronika Marcinková, M.A. (veronika.marcinkova@mpsv.cz)

Aktuality:

-

Dokumenty ke stažení: