Prioritní osa 2 - Sociální integrace a rovné příležitostí

Tato priorita je zaměřena zejména na pomoc skupinám a jednotlivcům ohroženým sociální exkluzí a na vyrovnání šancí pro všechny, kteří chtějí participovat na životě společnosti a také v praxi naplňovat princip rovných příležitostí pro muže a ženy. Záměrem této priority je přispět k začlenění sociálně znevýhodněných osob do společnosti tak, aby se zlepšilo jejich výchozí postavení pro vstup a udržení na trhu práce.

V rámci této priority budou realizována následující opatření:

Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření 2.2 - Sladění rodinného a pracovního života
Opatření 2.3 - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant)