Prioritní osa 3 - Celoživotní učení

V kontextu cílů uvedených ve strategických dokumentech prochází Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení napříč celou oblastí vzdělávání, přičemž se soustřeďuje na následující klíčové úkoly: vytvoření nezbytné základny pro celoživotní učení, vytvoření a posilování vazeb mezi učením a prací a vytvořření uceleného systému dalšího vzdělávání se zvláštním důrazem na rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

V rámci této priority budou realizována následující opatření.

Opatření 3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Opatření 3.2 - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání