Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014590

Hlavním cílem projektu je zlepšit strategické řízení města Slavičín a posílit přívětivost městského úřadu v souladu s prvky konceptu smart city. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace provázaných klíčových aktivit v oblasti vytvoření dokumentu strategie Chytrý Slavičín, jeho akčního plánu, vzdělávání a uvedením do praxe, dále pak pořízením podkladových dokumentů pro strategické řízení a strategického uchopení komunikace úřadu s veřejností, včetně zapojení nových komunikačních prostředků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • město Slavičín
 • IČ: 00284459
 • Sídlo:
  • Ulice: Osvobození
  • Číslo popisné: 25
  • Městská část: Slavičín
  • Město: Slavičín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76321

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 638 718,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 465 656,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020