Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo: 092

Platnost od: 22. 3. 2019 08:00

Platnost do: 21. 6. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 3. 2019 08:00

Alokace v Kč: 285 000 000

Poslední aktualizace dat: 23. 2. 2021 10:12:28

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 22. 3. 2019
 
Aktualizováno: 26. 11. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel