Zpět

Mediační centrum

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192

Kappa Beta Institut, z.s., (dále i Žadatel) navazuje na aktivity s OSPODy v Praze v rámci projektů výzvy 95, využívá znalostí o potřebách cílových skupin (CS) a s aktéry jednak inovativně řeší nařízenou mediaci soudy pro rodiny, které si nemohou tuto službu z finančních důvodů dovolit, a dále chce zajistit školení a trénink pro pracovníky OSPOD a další CS v oblasti rodinné facilitace pro řešení povinných rodinných konferencí. Do procesů zapojuje supervizi, aby služby byly poskytovány kvalitně.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Kappa Beta Institut, z.s.
 • IČ: 02336839
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Pěšinách
  • Číslo popisné: 96/29
  • Městská část: Kobylisy
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 683 363,74
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 683 363,76

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021