Zpět

Multidisciplinární nízkoprahové rehabilitační služby pro osoby závislé bez domova nebo bezdomovectvím ohrožené

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017151

Aktivity projektu se zaměřují na uživatele NL bez domova nebo bezdomovectvím ohrožené a nově patolog. hráče. Cílem je poskytnutí komplexních nízkoprahových amb. a terénních intervencí za účelem předcházení či řešení bezdomovectví. Jedná se o prac. a soc. rehabilitaci,zkompetentňování kl. v oblasti financí a dluhů,asertivní CM zaměřený na silné stránky kl.,socioterapeutické akt.,práci s rodinou atd.Součástí projektu jsou peer prvky. Intervence zajišťuje zdravotně sociální multidisciplinární tým.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Osoby ohrožené předlužeností, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • SANANIM z. ú.
 • IČ: 00496090
 • Sídlo:
  • Ulice: Ovčí hájek
  • Číslo popisné: 2549/64a
  • Městská část: Stodůlky
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 772 937,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 4 772 937,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
7. 3. 2022