Zpět

Pokrok - posílení kvality rodičovských kompetencí

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017147

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze a vychovávají děti ve věku 3 -18/19 let; nabízí komplex na sebe navazujících aktivit od vyhledávání ohrožených dětí migrantů (ve spolupráci s dalšími subjekty) po preventivní programy posilující rodičovské kompetence a soudržnost/stabilitu identifikovaných rodin. Aktivity reagují na potřeby rodin jako celku, aktivizují a motivují rodiče i děti a mládež. Součástí je tvorba metodiky a vzdělávání odb.pracovníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
 • IČ: 26631997
 • Sídlo:
  • Ulice: Pernerova
  • Číslo popisné: 10/32
  • Městská část: Karlín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 985 815,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 985 815,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
1. 3. 2022