Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326

Předkládaný projekt se zaměřuje na sjednocení procesů kvality poskytovaných soc.služeb, které jsou od roku 2017 nově začleněny pod naši organizaci (2 střediska služby DOZP, 3 střediska služby CHB). Projektem chceme podpořit kvalitu poskytovaných služeb a zhodnotit důležité oblasti pro další rozvoj (př. normalizace života, odstranění prvků instituce). Projektem bude podpořeno 39 pracovníků v přímé péči, výstupem projektu bude 5 Závěrečných zpráv z procesních auditů a 30 proškolených PSS a SP.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 29. 6. 2021
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Sírius, příspěvková organizace
 • IČ: 71197036
 • Sídlo:
  • Ulice: Mánesova
  • Číslo popisné: 1684/7
  • Městská část: Opava-Předměstí
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 672 052,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 118 597,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Více informací o projektu


 
26. 10. 2020