Zpět

STAVÍME MOSTY - jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481

Projektem podpoříme meziorganizační a mezioborovou spolupráci mezi OSPOD, SAS, NRP, rodiči, širší rodinou a návaz. službami s cílem optimálního řešení příběhu dítěte. Chceme tak stavět mosty a odstraňovat nedorozumění a nedůvěru v situaci, kdy je ohrožené dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěno do náhradní péče. Vytvoříme a ověříme komplexní metodiku celého procesu. Její implementace je předpokladem fungování systému, který bude v Plzeňském kraji jednotný, transparentní a srozumitelný.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
 • IČ: 45331154
 • Sídlo:
  • Ulice: Prokopova
  • Číslo popisné: 207/25
  • Městská část: Vnitřní Město
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 301 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 245 813,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 219 849,38

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Více informací o projektu


 
29. 9. 2022