Zpět

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Projekt vzniká jako realizační nástroj řízení změny při zajišťování dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany v hl. m. Praze, zlepšení koordinace péče a podpory, ukončení praxe umisťování Pražanů mimo hl. m. Prahu a celková transformace tzv. ústavní péče.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 • IČ: 00064581
 • Sídlo:
  • Ulice: Mariánské náměstí
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 55 473 730,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 55 473 730,26

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy

Více informací o projektu


 
10. 5. 2022