Podpora procesů ve službách na území hl. města Prahy

Číslo: 008

Platnost od: 26. 6. 2015 08:00

Platnost do: 30. 6. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 7. 2015 00:00

Alokace v Kč: 332 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:16

Specifický cíl:
 • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
  Investiční priorita:
 • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněnými žadateli jsou hl. město Praha, městská část Praha 7, městská část Praha 14, Vězeňská služba České republiky.

Soubory ke stažení:

 • Text výzvy č. 008 OPZ
  • Revize k 29. 4. 2020: Prodloužení termínu pro podání žádostí o podporu do 30.6.2020 do 12:00.
  • Revize k 17. 2. 2020: Kap. 2 Časové nastavení - posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu z 28. 2. 2020 na 30. 4. 2020 ve 12:00 hod. Kap. 9    Postup pro výzvy s dílčími alokacemi - upravena lhůta, do které ŘO OPZ garantuje prostředky pro žadatele.
  • Revize k 28. 11. 2019: Kap. 2 Časové nastavení - posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu z 13. 12. 2019 na 28. 2. 2020 ve 12hod. Kap. 9 Postup pro výzvy s dílčími alokacemi - upravena lhůta, do které ŘO OPZ garantuje prostředky pro žadatele.
  • Revize k 14. 6. 2019: Kap. 3.1  Alokace výzvy - změna dílčí alokace pro žadatele hl. město Praha a navýšení alokace výzvy na 332 000 000 Kč. Kap. 4.3 Cílové skupiny - doplněn popis k cílové skupině neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace o opatrovníky. Kap. 7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu - aktualizovány kontaktní údaje. Kap. 9   Postup pro výzvy s dílčími alokacemi - upravena lhůta, do které ŘO OPZ garantuje prostředky pro žadatele.
  • Revize k 3. 7. 2018: Došlo k úpravě v bodu 9 Postup pro výzvy s dílčími alokacemi – lhůta, na základě které poskytovatel garantuje žadatelům přidělené alokace, byla prodloužena z 30. 6. 2018 na 31. 8. 2018.
  • Revize k 20. 3. 2018: Byl změněn název výzvy na Podpora procesů ve službách na území hl. města Prahy.  V kapitole 3.1 byla navýšena alokace výzvy na 92 000 000 Kč, změněna byla také dílčí alokace na jednotlivé podporované aktivity s ohledem na úpravu oprávněných žadatelů. V kapitole 3.3 byl přidán nový oprávněný žadatel: Vězeňská služba České republiky, doplněna byla také definice oprávněného žadatele. V kapitole 3.5 U rozpadu zdrojů financování byly pro nového oprávněného žadatele doplněny údaje. V kapitole 3.7 U formy financování byla doplněna varianta ex post. V kapitole 9 byla uvedena lhůta, do které ŘO OPZ garantuje prostředky pro žadatele. V kapitole 10 byl uveden odkaz na právní akt relevantní pro nového oprávněného žadatele. V kapitole 10.4 byla upravena textace.
  • Revize k 9. 1. 2018: Doplnění bodu 7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory, na základě kterého má poskytovatel dotace možnost vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Úprava bodu 8.1 Popis hodnocení a výběru projektů v částech Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Doplněn popis předkládání dalších dokumentů potřebných ve fázi hodnocení projektu a ve fázi před vydáním právního aktu. Doplněn bod Nové rozhodnutí a bod Specifický postup v případě zániku žadatele.

  • Revize k 1. 1. 2017: Přehled změn
  • Revize k 16. 6. 2017: V rámci této výzvy není nově využití křížového financování umožněno (Bod 6.3 Informace o křížovém financování). Aktualizovány byly kontakty (Bod 7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu).
 • Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území ČR z OPZ
 • Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit (platná od 1. 1. 2017)

Zápisy ze zasedání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 26. 6. 2015
 
Aktualizováno: 13. 8. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce