Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015618

Předmětem projektu je podpořit kvalitu strategického plánování a řízení vč. participace občanů, aktivně sdílet domácí i zahraniční zkušenosti a inspirace mezi ÚSC. Bude poskytnuta metodická a konzultační podpora, zejm. pro práci s veřejností, pro evidence-based plánování a práci s analytickými vstupy, to vše s ohledem na principy udržitelného rozvoje a zdraví. Budou aktivně hledány a nabízeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí s cílem dále rozvinout spolupráci a sdílení know-how mezi obcemi.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha; Královéhradecký kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Kraj Vysočina; Jihočeský kraj; Karlovarský kraj; Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Plzeňský kraj; Pardubický kraj; Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský kraj; Olomoucký kraj; Královéhradecký kraj; Kraj Vysočina; Hlavní město Praha; Středočeský kraj; Ústecký kraj; Pardubický kraj; Plzeňský kraj; Jihočeský kraj; Jihomoravský kraj; Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj; Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Národní síť Zdravých měst České republiky
 • IČ: 61385247
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčí
  • Číslo popisné: 1041/12
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 24 020 532,04
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 4 199 426,94

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Více informací o projektu


 
24. 7. 2020