Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Číslo: 025

Platnost od: 9. 9. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2019 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 1 000 000 000

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.

Dovolujeme si upozornit žadatele ve výzvě č. 03_15_025, že finanční alokace na jednotlivé okruhy podporovaných aktivit jsou garantovány pouze do 31. 12. 2017 (viz bod 9 textu výzvy). Po tomto datu plánuje Řídicí orgán revizi výzvy včetně úprav alokace na jednotlivé okruhy podporovaných aktivit.  V závislosti na stav čerpání finančních prostředků v PO4 OPZ nelze vyloučit ani snížení celkové finanční alokace výzvy č. 03_15_025 po tomto datu. (nové)

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 9. 9. 2015
 
Aktualizováno: 1. 8. 2017