Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Číslo: 025

Platnost od: 9. 9. 2015 08:00

Platnost do: 30. 6. 2020 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 1 223 623 000

Poslední aktualizace dat: 18. 9. 2023 12:38:44

Specifický cíl:
 • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
  Investiční priorita:
 • 4.1 Efektivní veřejná správa
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.

UPOZORNĚNÍ: projekty je možné předkládat až do 30. 6. 2020.

Soubory ke stažení:

 • Text výzvy č. 025 OPZ 
  • aktualizace k 9. 10. 2020 - byla navýšena finanční alokace výzvy na 1 223 623 000 Kč z původních 1 000 000 000 Kč (kap. 3)
  • aktualizace k 10. 12. 2019 - datum ukončení příjmu žádostí o podporu upraveno z původního 31. 12. 2019 na 30. 6. 2020 (kap. 2); doplněna informace o tom, že projektové záměry je možné předkládat ŘO ke konzultaci do 31. 3. 2020 (kap. 7.1)
  • aktualizace k 28. 8. 2019  - rozšíření seznamu oprávněných žadatelů ve výzvě o asociace a sdružení obcí a krajů (kap. 3.3), dále s tím související úprava možných forem financování (kap. 3.7) a míry podpory (kap. 3.5); doplnění cílové skupiny „Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci“ (kap. 4.3); rozšíření seznamu oprávněných partnerů ve výzvě o Hospodářskou komoru ČR (kap 3.4)

   navýšení maximální možné výše celkových způsobilých výdajů projektu na 100 000 000 CZK (kap. 3.6); doplnění informací v návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb., kterou se do řízení o poskytování dotací zavádějí prvky správního řádu

  • aktualizace k 26. 1. 2018 - zavedení možnosti osobní účasti žadatelů na části jednání hodnotící komise (kap. 8.1); odstraněno dělení podporovaných aktivit na jednotlivé okruhy s dílčími alokacemi; přidáno omezení podporované aktivity „Zkvalitnění projektového řízení“ na zavedení projektových kanceláří; technické změny (úprava názvu odboru, odkazu na diskusní klub na portálu esfcr.cz, upřesnění komplementární vazby na IROP, aktualizace textu odůvodnění zacílení výzvy); nová příloha č. 5, která definuje závaznou strukturu prezentace projektu žadatelem na jednání HK (viz úprava výzvy v kap. 8.1)

  • aktualizace k 28. 6. 2017 - vyjmutí možnosti aplikace nástroje křížového financování, úprava textu jedné z podporovaných aktivit v okruhu 1. („Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.“ - odstraněno slovo justice), doplnění kontaktní osoby
  • aktualizace k 1. 10. 2016 - doplnění nových indikátorů 6 80 20 – 6 80 24
 • Příloha č. 1 - Definice jednotlivých oprávněných žadatelů
  • aktualizace k 28. 8. 2019 - rozšíření seznamu oprávněných žadatelů ve výzvě o asociace a sdružení obcí a krajů; rozšíření seznamu oprávněných partnerů ve výzvě o Hospodářskou komoru ČR; doplnění cílové skupiny „Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci“
 • Příloha č. 2 - Podrobný popis podporovaných aktivit
  • aktualizace k 26. 1. 2018 - odstraněno dělení podporovaných aktivit na jednotlivé okruhy s dílčími alokacemi; přidáno omezení podporované aktivity „Zkvalitnění projektového řízení“ na zavedení projektových kanceláří
  • aktualizace k 28. 6. 2017 -  v tabulce na str. 1 došlo k úpravě názvů některých specifických cílů, úprava textu jedné z podporovaných aktivit v okruhu 1. („Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.“ - odstraněno slovo justice)
 • Příloha č. 3 - Monitorovací indikátory 
  • aktualizace k 1. 10. 2016 - doplnění nových indikátorů 6 80 20 – 6 80 24
 • Příloha č. 4 - Potvrzení o konzultaci projektového záměru s MPSV
 • Příloha č. 5 - Struktura prezentace projektu (nová k 26. 1. 2018)
 • Zápisy z jednání hodnoticí komise

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 9. 9. 2015
 
Aktualizováno: 12. 10. 2020