1) Lze financovat i školení realizovaná interními lektory?

 

Ano, náklady na interní lektory jsou uznatelnými náklady.

 

2) Jsou způsobilé i takové výdaje, které byly vynaloženy před podpisem právního aktu o poskytnutí podpory?

 

Ne, způsobilé výdaje jsou výdaje vzniklé po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období realizace projektu, které je v tomto právním aktu definováno.

 

3) Je nezbytné provést výběrové řízení a podepsat smlouvu s dodavatelem až po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace?

 

Výběrové řízení je možno realizovat i před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud žadatel bude postupovat podle pravidel OP LZZ (Metodický pokyn pro zadávání zakázek),

pak je možno předmět výběrového řízení (zboží, služby) financovat z OP LZZ. Jinak obecně jsou výdaje u grantových projektů způsobilé od okamžiku vydání Rozhodnutí, takže výběr je možno udělat, nicméně plnění musí následovat až po vydání Rozhodnutí. Případné náklady spojené s realizací výběrových řízení (inzerce, poradenství) jsou v nepřímých nákladech, tj. žadatel je neuvádí do rozpočtu.

 

4) Co znamená standardní způsob financování a co předfinancování?

 

Standardní způsob financování je aplikován u projektů, ve kterých příjemci, kteří jsou podnikatelskými subjekty, alespoň částečně spolufinancují způsobilé výdaje projektu z vlastních prostředků, tzn. u žadatelů, kteří žádají např. v režimu blokové výjimky na vzdělávání. Předfinancování je aplikováno u projektů realizovaných podnikatelskými subjekty, u kterých příjemce nespolufinancuje způsobilé výdaje projektu z vlastních prostředků, tzn. žadatelé, kteří žádají v režimu de minimis. V případě předfinancování je žadateli první část dotace proplacena do 30 dnů od zahájení projektu. Další informace o úhradě výdajů projektu naleznete v Příručce pro příjemce - /web/guest/-/desatero-prirucek-op-lzz

 

5) Jsou za uznatelné náklady považovány i náklady mezd na školitele z vlastních zdrojů - tedy vlastní zaměstnanci zajišťující vlastní školení?

 

Ano, školitelem může být člen realizačního týmu, tedy zaměstnanec žadatele, který má uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ.

 

6) Jsou  vytvořeny tabulky mezd pro jednotlivé členy realizačního týmu?

 

Náklady osobní výdaje nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru. Pro porovnání osobních výdajů lze využít Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), který je dostupný na http://www.mpsv.cz/ISPV.php. Níže jsou uvedeny příklady skupin zaměstnání, které odpovídají nejčastěji využívaným pozicím v projektu:

 

Manažer/ka projektu                                      34396

Administrativní asistent/ka                             4115

Odborný asistent/ka                                      3431

Vědečtí a odborní pracovníci                         21, 22, 23, 24

 

 

7) Náklady  firmy vynaložené na školení v rámci dané výzvy musí být minimálně 1 milion Kč?

 

Ano, pokud se jedná o regionální projekt, tzn. cílová skupina pochází z jednoho regionu, je minimální výše podpory na jeden projekt 1 mil. Kč.

 

8) Do které kapitoly rozpočtu spadá cestovné lektorů?

 

Cestovné lektorů, kteří jsou členy realizačního týmu, patří do nepřímých nákladů.

 

9) Je možné hradit v rámci stavebních úprav školící místnosti např. i  vymalování místnosti, výměnu dveří?

 

Ano, avšak v žádosti musí být jasně zdůvodněna potřebnost veškerých nákladů. Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40 000,- Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku, viz  příručka D5 Metodika způsobilých výdajů – http://www.esfcr.cz/documents/21802/734980/D5_Metodika+zp%C5%AFsobil%C3%BDch+v%C3%BDdaj%C5%AF_OP+LZZ.pdf/c29eea10-132a-4e95-8fe3-5386efe9a190 

  

10) Je možné realizovat kurzy v době osobního volna zaměstnanců?

 

Ano, avšak mzdové příspěvky účastníků lze hradit pouze za vzdělávací aktivity realizované v pracovní době po dobu skutečně strávenou na školení (v hodinách).

 

11) Na proplacení nepřímých nákladů bude potřeba doložit patřičné doklady?

 

Ne, výdaje spadající do nepřímých nákladů nejsou předmětem kontroly a  není je tedy nutné dokládat.

   

12) Bude třeba u každého školení vybírat jednotně dodavatele, nebo je možné (např. u jazykového vzdělávání) ponechat výběr vzdělavatele na samotných zaměstnancích a v projektu jen uplatnit náklady?

  

Veškerá výběrová řízení se řídí „Metodickým pokynem pro zadávání zakázek“ (http://www.esfcr.cz/folder/4655/ ), ze kterého vyplývá, že výběrové řízení vždy pořádá žadatel.

 

13) Jaké položky jsou obsažené ve mzdových nákladech? Tzn. pokud mám např. mzdové náklady 24 000 Kč, což představuje maximální podporu v rámci de minimis, je v této částce obsaženo i sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, popř. další položky (viz metodika způsobilých výdajů, str. 15.)?

 

Mzdové náklady na pracovní místo představuje nominální hrubá mzda + příspěvky zaměstnavatele na (ze zákona povinné) zdravotní a sociální pojištění.

 

14) Nákup služeb nesmí překročit 70% způsobilých přímých výdajů nebo 70% způsobilých výdajů?

 

Výdaje spojené s dodáním služeb nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 70 % způsobilých přímých výdajů projektu.

  

15) Do části „realizační tým“ musím zahrnout všechny zaměstnance, kteří se budou účastnit projektu a budou tedy příjemci finanční podpory?

  

Do položky rozpočtu osobní náklady (realizační tým) spadají výdaje na zaměstnance žadatele a jeho českých projektových partnerů, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu, tj. například projektový manažer, finanční manažer, lektor. Náhrada mzdy pro zaměstnance, kteří se účastní školení, spadá do kapitoly přímá podpora.

 

16) Lze do rozpočtu zahrnout výukové materiály či pomůcky?

 

Ano, výukové materiály jsou v rámci projektu způsobilým výdajem, kapitola 3 zařízení a vybavení.

 

17) Náklady na audit projektu spadají  rámci rozpočtu do jaké kapitoly?

 

V případě, že výše podpory z veřejných prostředků na jeden projekt je nad 3 miliony, spadají náklady do audit do položky nákup služeb, podpoložka náklady vyplývající přímo ze smlouvy.

 

18) Do jaké kapitoly rozpočtu spadají náklady na publicitu?

Náklady na publicitu spadají do nepřímých nákladů.

 

19) Částky do rozpočtu se uvádějí bez DPH? 

 

Pokud má žadatel nárok na odpočet DPH u finančního úřadu, uvádí rozpočet bez DPH, v opačném případě uvádí rozpočet s DPH. Je třeba ověřit u finančního úřadu, zda existuje nárok na odpočet. Další informace k problematice DPH jsou uvedeny v příručce D5 – Metodika způsobilých výdajů - /web/guest/-/desatero-prirucek-op-lzz

 

20) Budeme zařizovat školící místnost, nábytek do ní zahrneme do kapitoly zařízení a vybavení?

 

Výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny spadají do křížového financování.

 

21) Přímá podpora je omezena na 20% z celkových přímých výdajů rozpočtu,ale souhrn mzdových příspěvků čili náhrad mezd při účasti na vzdělávání není omezeno těmito 20 procenty ani žádným jiným limitem?

 

Ano, limit 20% se vztahuje na náklady na cestovné, ubytování a stravné.

 

22) Dodavatel školení si nárokuje jízdné, do jaké kapitoly rozpočtu projektu máme tento údaj uvést?

 

V případě, že vzdělávací aktivity jsou dodávány prostřednictvím externího dodavatele,mohou být náklady na cestovné lektorů externího dodavatele součástí dodávané služby a spadají tedy do kapitoly nákup služeb. 

 

23) Jakým způsobem řešit situaci, kdy školení zaměstnanci mají normální pracovní týden (po-pá) a školení probíhá o víkendu v místě jejich pracoviště, ale někdy i mimo něj? Mohou si cestovné vůbec nárokovat?

 

V tomto případě se bude jednat z hlediska pracovně právních vztahů o práci přes čas a výdaje s ní spojené jsou způsobilým výdajem v případě, že tato práce přes čas bude prováděna dle zákoníku práce, § 93.

 

24) Má pružná pracovní doba nějaký vliv na nárokování mzdových nákladů za hodiny strávené na školení?

 

Ne, nemá, žadatel si může nárokovat náklady na náhradu mzdy po dobu účasti zaměstnanců na školení v  souladu Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ -  /web/guest/-/desatero-prirucek-op-lzz

 

25) Je možné snížit nebo zvýšit procento nepřímých nákladů?

 

Nelze, procentuální vyjádření nepřímých nákladů v projektové žádosti musí respektovat údaje uvedené ve výzvě, Kapitola 9. Nepřímé náklady.

 

26) Pokud žadatel čerpá v režimu de minimis a podílí se spolufinancováním, má v tomto případě nárok na předfinancování?

 

Ano, i v tomto případě má žadatel má nárok na předfinancování, tedy vyplacení první části dotace do 30 dnů od zahájení projektu.

 

 

 

 

 

  

Průběžně aktualizováno – 6.4., 14.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 8.6., 15.6., 29.6., 7.7., 13.7., 27.7., 11.8., 24. 8. 2009