Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Číslo: 007

Platnost od: 26. 6. 2015 08:00

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 7. 2015 00:00

Alokace v Kč: 869 413 724

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:10

Specifický cíl:
 • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
  Investiční priorita:
 • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněnými žadateli jsou pouze kraje.

Soubory ke stažení:

 • Text výzvy č. 007 OPZ 
 • Revize k 12. 11. 2019: Bod 3. 1 Alokace výzvy - úprava dílčí alokace typu C pro oprávněné žadatele na základě podnětu Jihomoravského, Zlínského a Královéhradeckého kraje, s tím související úprava celkové alokace pro tyto kraje.

 • Revize k 4. 9. 2019: Zvýšení celkové alokace výzvy a úprava dílčí alokace typu C pro oprávněné žadatele.

 • Revize k 12. 7. 2019: Kap. 4.3 Cílové skupiny - doplněn popis cílové skupiny Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace o osoby vykonávající nezbytnou péči o děti. Kap. 7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu - aktualizovány kontaktní údaje vyhlašovatele.
 • Revize k 15. 10. 2018: Bod 2 Časové nastavení - upraveno datum nejzazšího termínu pro ukončení fyzické realizace projektu na 30. 6. 2022; Bod 3. 1 Alokace výzvy - zvýšení celkové alokace výzvy na 840 000 000 Kč a zavedení dílčí alokace typu C; Bod 9 Postup pro výzvy s dílčími alokacemi - u tohoto bodu uvedeno nerelevantní, poskytovatel dotace garantuje alokace do termínu ukončení příjmu žádostí; 
 • Revize k 9. 1. 2018: Doplnění bodu 7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory, na základě kterého má poskytovatel dotace možnost vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Úprava bodu 8.1 Popis hodnocení a výběru projektů v částech Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Doplněn popis předkládání dalších dokumentů potřebných ve fázi hodnocení projektu a ve fázi před vydáním právního aktu. Doplněn bod Nové rozhodnutí a bod Specifický postup v případě zániku žadatele.
 • Revize k 1. 11. 2017: snížení alokace a zavedení dílčích alokací (bod 3. 1, bod 9), nová cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb (bod 4.3)
 • Revize k 16. 6. 2017: V rámci této výzvy není nově využití křížového financování umožněno (Bod 6.3 Informace o křížovém financování). Aktualizovány byly kontakty (Bod 7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu).
 • Revize k 1. 1. 2017: Došlo k úpravě definice cílové skupiny „Zaměstnanci krajů a obcí (a jimi zřizovaných organizací), ÚP ČR, OSS), kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice“ a k aktualizaci kontaktů na vyhlašovatele výzvy.
 • Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území ČR z OPZ
 • Vyúčtování výdajů subjektu dotovaného příjemcem (nezávazný vzor platný od 25. 5. 2018)

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 26. 6. 2015
 
Aktualizováno: 13. 8. 2020