Zpět

"Vodárenská akademie"

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10139

Název zakázky: "Vodárenská akademie"

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 10. 2014

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Sídlo zadavatele: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Lenka Štíbrová, MBA e-mail: lenka.stibrova@scvk.cz, tel.: 606 646 390 Kontaktní osobou ve věcech organizačních této zakázky je Mgr. Jan Toman, e-mail: jan.toman@akjato.cz, tel.:+420 721846800

IČ zadavatele: 49099451

DIČ zadavatele: CZ49099451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zuzana Dostálová
 • Telefon: +420 417 808 408
 • E-mail: zuzana.dostalova@scvk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 10. 2014 09:00

Místo pro podání nabídek:
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka vzdělávacích služeb, rozvíjejících dovednosti a znalosti zaměstnanců zadavatele, a to zejména pro zaměstnance, kteří mají bezprostřední vliv na kvalitu procesu výroby a úpravy vody, vodovodních a kanalizačních sítí a zpracování odpadních vod.

 

Cílem je zavést pokročilé systémy vzdělávání ve vodárenství, zvýšit a rozšířit kvalifikaci vybraných cílových skupin, jejich znalosti a dovednosti, specifické pro pracovní činnost zadavatele.

 

Předmětem tohoto výběrového řízení je školení pro 43 zaměstnanců, přičemž zaměstnanci budou rozděleni do skupin:

Skupina A  - 14 zaměstnanců

Skupina B – 14 zaměstnanců

Skupina C – 15 zaměstnanců.

 

 

Náplní vzdělávacího kurzu pro každého zaměstnance bude 11 školících dnů v celkovém rozsahu 89 hodin, přičemž 89 hodin představuje 11 dnů po 8 hodinách (1 vyučovací hodina je 45min.) + 1 hodina na závěrečný pohovor ve skupině k ověření získaných znalostí. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaným termínem vzdělávání je listopad – prosinec 2014.

Místo dodání / převzetí plnění:
Pro skupinu A a skupinu B - sídlo zadavatele: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Pro skupinu C – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s , Oblastní závod Liberec, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena bez DPH s váhou 100 %. Pro hodnocení nabídkové ceny je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro toto kritérium nejnižší hodnotu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, c) splnění technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požaduje, aby zájemce prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za zájemce (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zájemce předložení následujících dokladů: ? výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, je-li v ní zájemce zapsán, ? živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením jmenovitého seznamu členů lektorského týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky spolu s přehledem témat, na kterých se budou lektorsky podílet, a to bez zřetele k tomu, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo v jiném vztahu k uchazeči. Ze seznamu členů lektorského týmu musí vyplývat, že uchazeč bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tým v níže uvedené struktuře: o Minimálně 1 lektor s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oblasti technologie výroby/úpravy vody a vodních staveb o Minimálně 1 lektor s ukončeným vysokoškolským vzděláním z oblasti andragogiky nebo pedagogiky o Minimálně 1 lektor musí mít 3 roky lektorské praxe se zaměřením na tematiku dle předmětu této zakázky Výše uvedené požadavky nelze splnit jednou osobou najednou. Pro splnění kvalifikace však může jedna osoba vyhovět i dvěma požadavkům zároveň. Doklady o splnění odborné kvalifikace lektorů se rozumí profesní životopisy lektorů (včetně seznamu vzdělávacích aktivit, na nichž se podíleli), prosté kopie osvědčení, certifikátů a VŠ diplomů. Seznam členů realizačního týmu bude předložen ve formě čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ke kterému budou přiloženy příslušné doklady.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: /

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy sestavený dle požadavků zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Institut environmentálních služeb, a.s.
  IČ: 62954865
  DIČ: CZ62954865
  Sídlo: Pařížská 11, 110 00 Praha 1
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: PhDr. Libor Machan, CSc., MSC, MBA - generální ředitel
  Poznámka k dodavateli:
  Předložená nabídka s pořadovým číslem 1 uchazeče Institut environmentálních služeb, a.s. splnila všechny požadavky zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že v řádné lhůtě určené výzvou pro předložení nabídek, byla zadavateli doručena pouze jedna nabídka, nebyla tato nabídka hodnocena a zadána k realizaci.

Datum ukončení: 31. 10. 2014


 
Uveřejněno: 13. 10. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016