Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců Alfmeier CZ s.r.o.

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10658

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců Alfmeier CZ s.r.o.

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Alfmeier CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Podniatelská 16, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Eva Vadovičová, tel: 377 306 387, eva.vadovicova@alfmeier.cz

IČ zadavatele: 26167492

DIČ zadavatele: CT699002083

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Hodková
  • Telefon: 377 306 312
  • E-mail: lenka.hodkova@alfmeier.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 8. 2015 12:24

Místo pro podání nabídek:
Plzeň / sídlo uchazeče - dle zadávací dokumentace

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Vzdělávácí aktivita – MS EXCEL

 

86 zaměstnanců, 11 skupin  po 8 výukových hodinách

( 7 hodin teorie a 1 hodina závěrečného testu) zařazených do časových bloků s odstupy pro možnost realizovat dílčí kroky v rámci vytvářeného projektu.

 

1 výuková hodina = 60 minut.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 170000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Vzdělávací aktivita MS EXCEL – předpokládaný termín zahájení školení bude IHNED po podpisu smlouvy. Ukončení aktivity nejpozději do 30.9.2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Dle zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:
dle zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.04, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:


Vítězný dodavatel
Název: DIGI AKADEMIE, s.r.o.
IČ: 24729531 
DIČ: CZ24729531 

Sídlo: vLTAVSKÁ 585/14, 150 00 Praha 5 
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Marie Janouchová


2. uchazeč
Název: GRAFIA, s.r.o.
IČ: 26167492
DIČ: CZ47714620
Sídlo: Budilova 4, 301 21 Plzeň

 

3. uchazeč
Název: TEMPO TRAINING &
 CONSULTING a.s. 
IČ: 26813335
DIČ:CZ26813335
Sídlo: Alejnikovova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 

4. Uchazeč

Název: GLOBIS s.r.o.   
IČ: 25153510
DIČ:CZ25153510
Sídlo: Borkovice 44, 391 81 Veselí nad Lužnicí

 

5. Uchazeč

Název: NICOM, a.s.  
IČ: 26226375
DIČ:CZ26226375
Sídlo: Smetanova 3, 602 00 Brno


6. Uchazeč

Název: GOPAS, a.s.  
IČ: 63911035
DIČ:CZ63911035
Sídlo: Kodaňská 46, 101 00 Praha 10


7. Uchazeč

Název: S-COMP Centre CZ s.r.o.  
IČ: 26170621
DIČ:CZ26170621
Sídlo: Ohradní 59, 140 00 Praha 4


8. Uchazeč

Název: EVERESTA, s.r.o.  
IČ: 25014650
DIČ:CZ25014650
Sídlo: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa


Datum ukončení: 2. 9. 2015


 
Uveřejněno: 21. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016