Zpět

Školení zaměstnanců firmy PettriS s. r. o. pro oblast speciální stomatologie

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10654

Název zakázky: Školení zaměstnanců firmy PettriS s. r. o. pro oblast speciální stomatologie

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: PettriS s. r. o.

Sídlo zadavatele: Hrnčířská 55/14, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martin Peterka e-mail: pettris@volny.cz, tel: +420 777 262 685

IČ zadavatele: 61329436

DIČ zadavatele: CZ61329436

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martin Peterka
 • Telefon: 777262685
 • E-mail: pettris@volny.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 8. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Dentální studio, Masarykova 190/11, 400 01 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je dodávka vzdělávacích služeb, rozvíjejících dovednosti a znalosti zaměstnanců zadavatele v oblasti stomatologie. 

Cílem je proškolení zaměstnanců zadavatele ve specifických okruzích, jako nadstavba běžné péče. 

Předmětem je 5 odborných školení pro 6 zaměstnanců v různých specifikacích.

a) Zásady preparace vzhledem k materiálovým možnostem – 16 hodin pro 3 zaměstnance

b) Červenobílá estetika – 16 hodin pro 3b) zaměstnance

c) Navigovaná implantologie – propojení CEREC s 3D – 16 hodin pro 6 zaměstnanců

d) Zircon protetika – 31 hodin pro 6 zaměstnanců

e) Zhotovení individuálních abutmentů a individuálních abutmentových korunek – 31 hodin pro 6 zaměstnanců

Požadované hodiny jsou hodinami minimálními a obsahují závěrečné ověření znalostí. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 435200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena. Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Za nevýhodnější se považuje nejnižší cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uchazeči prokáží splnění kvalifikačních požadavků níže popsaným způsobem: a) Předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, v prosté kopii. Výpis nesmí být starší 30 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. b) Předložením dokladu o oprávnění k podnikání pro předmět zakázky v celém rozsahu, ne starší 30 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. c) Předložením Čestného prohlášení, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a o bezúhonnosti (Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti je přílohou č 3. Této zadávací dokumentace) d) Prokázání odborné kvalifikace následujícím způsobem: Ukončením vysokoškolského vzdělání min. magisterského stupně – doložením prosté kopie dokladu o dosaženém vzdělání Min. 2 letou praxi v poskytování odborného vzdělávání odpovídajícímu obsahu kurzu – doložení čestným prohlášením

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy sestavený podle požadavků zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, dále pak kalkulace cen vzdělávacích aktivit.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: MEDIMADE s. r. o.
  IČ: 72312631
  DIČ: CZ72312631
  Sídlo: Osvoboditelů 1175, Louny
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: MUDr. Kateřina Jandová
  Poznámka k dodavateli:

Předložená nabídka s pořadovým číslem 1 uchazeče MEDIMADE s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 1175, 440 01 Louny  IČ: 723 12 631 splnila všechny požadavky zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že v řádné lhůtě určené výzvou pro předložení nabídek byla zadavateli doručena pouze jedna nabídka, nebyla tato nabídka hodnocena.

 Datum ukončení: 21. 8. 2015


 
Uveřejněno: 7. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016