Zpět

Vzdělávací aktivity pro společnost VELVETA a.s.

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10165

Název zakázky: Vzdělávací aktivity pro společnost VELVETA a.s.

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 10. 2014

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: VELVETA a.s.

Sídlo zadavatele: Palackého 2760, Varnsdorf, 40747

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Drahomír Kočí, 412 352 437,dkoci@velveta.cz

IČ zadavatele: 28711882

DIČ zadavatele: CZ28711882

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Zachová
 • Telefon: 412 352 179
 • E-mail: jzachova@velveta.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 11. 2014 14:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele: VELVETA a.s.,Palackého 2760, Varnsdorf, 40747

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Zakázka je rozdělena do 3 okruhů, přičemž uchazeči se mohou účastnit každé části samostatně nebo více částí veřejné zakázky současně za předpokladu splnění kvalifikace, stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat všechny požadavky té části zakázky, ke které je podávána a musí být podána ve zvláštní samostatné obálce. Není tedy přípustné, podat nabídky za účelem účasti v zadávacím řízení ve více částech zakázky jednou společnou nabídkou. Předmět zakázky je podle zaměření jednotlivých vzdělávacích kursů rozdělen na:

 

Část 1: Strategický rozvoj managementu

 

1.1.            Strategický management

 

1.2.            Řízení změnových projektů

 

1.3.            Řízení personalistiky

 

Část 2: Rozvoj vedoucích pracovníků

 

2.1.      Vedoucí provozu-mistr/mistrová

 

2.2.            Řízení logistiky

 

2.3.            Řízení kvality

 

Část 3: Dělníci – rozvoj procesních znalostí

 

3.1.      Efektivní dělník

Komunikace a týmová spolupráce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1017000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení kursů je 11/2014, předpokládaný termín ukončení kursů je 4/2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem realizace vzdělávacích aktivit je sídlo společnosti – Palackého 2760, Varnsdorf.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny za každou dílčí část samostatně. Hodnotící kritéria: 1) Nabídková cena bez DPH – váha 40 %Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny v Kč a to tak, že : - Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší podané nabídky k právě hodnocené nabídce . - Získaná hodnota bude vynásobena vahou kritéria, čímž zadavatel určí celkový počet bodů získaný nabídkou v daném kritériu. 2) Kvalita vzdělávacích služeb – váha 40 %Bude hodnocen rozsah, kvalita a struktura informací, které budou účastníkům školení poskytnuty včetně učebních pomůcek a aplikovatelnosti poznatků do praxe. - Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. - Získaná hodnota bude vynásobena vahou kritéria, čímž zadavatel určí celkový počet bodů získaný nabídkou v daném kritériu. 3) Flexibilita dodavatele – váha 20%. Bude hodnocena flexibilita dodavatele z pohledu termínů konání kursů – přizpůsobení se potřebám a provozním podmínkám zadavatele. - Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. - Získaná hodnota bude vynásobena vahou kritéria, čímž zadavatel určí celkový počet bodů získaný nabídkou v daném kritériu. Nejvýhodnější nabídka bude ta, jejíž celkový součet bodového hodnocení dílčích kritérií dosáhne nejvyšší hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: /

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ,revize č. 10, z 1. 4. 2014, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 •   Část 1 - Strategický rozvoj managenentu
  Vítězný dodavatel
  Název: Pavel Kopčaj
  IČ: 47970383
  DIČ: CZ7105115204
  Sídlo: Frýdecká 13a/489, 736 01 Havířov-Bludovice
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:  Pavel Kopčaj
  Poznámka k dodavateli:
     
  2. uchazeč  
  Název: Everesta, s.r.o.
  IČ: 25014650
  DIČ: CZ25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,
     
  3. uchazeč  
  Název: top vision s.r.o.
  IČ: 26468727
  DIČ: CZ26468727
  Sídlo: U Půjčovny 2, 110 00 Praha1
     
  4. uchazeč  
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
  IČ: 26813335
  DIČ: CZ26813335
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava-Svinov
     
  5. uchazeč  
  Název: CONEO, s.r.o.
  IČ: 25574990
  DIČ: CZ25574990
  Sídlo: Durďákova 38, 613 00 Brno
     
  6. uchazeč  
  Název: Centrum andragogiky, s.r.o.
  IČ: 27489698
  DIČ: CZ27489698
  Sídlo: K Dolíkám 809/8b,  50311 Hradec Králové
     
  7. uchazeč  
  Název: Focus People s.r.o.
  IČ: 2164469
  DIČ: CZ2164469
  Sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5-Smíchov
     
  8. uchazeč  
  Název: CE-PA, spol. s r.o.
  IČ: 02229919
  DIČ: CZ02229919
  Sídlo: Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2-Nové Město
     
  9. uchazeč  
  Název: BanCon. s.r.o.
  IČ: 49789091
  DIČ: CZ49789091
  Sídlo: Wenzigova 2, 301 00 Plzeň
     
  10. uchazeč
  Název: Ideal education s.r.o.
  IČ: 01758985
  DIČ: CZ01758985
  Sídlo: Petřvaldská 200/99, 715 00 Ostrava-Michálkovice
     
  11. uchazeč
  Název: JS Communication s.r.o.
  IČ: 29454786
  DIČ: CZ29454786
  Sídlo: Národní třída 1541/14a, Město, 736 01 Havířov
     
  12. uchazeč
  Název: ICT PRO s.r.o.
  IČ: 46971441
  DIČ: 46971441
  Sídlo: Sochorova 38, 616 00 Brno
     
  13. uchazeč
  Název: ČSOB Advisory, a.s.
  IČ: 27081907
  DIČ: CZ27081907
  Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
     
  14. uchazeč
  Název: ABBYS s.r.o.
  IČ: 25450590
  DIČ: CZ25450590
  Sídlo: Slévačská 752/36, 198 00 Praha 9
     
    Část 2 - Rozvoj vedoucích pracovníků
  Vítězný dodavatel
  Název: Pavel Kopčaj
  IČ: 47970383
  DIČ: CZ7105115204
  Sídlo: Frýdecká 13a/489, 736 01 Havířov-Bludovice
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:  Pavel Kopčaj
  Poznámka k dodavateli:
     
  2. uchazeč  
  Název: Everesta, s.r.o.
  IČ: 25014650
  DIČ: CZ25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,
     
  3. uchazeč  
  Název: top vision s.r.o.
  IČ: 26468727
  DIČ: CZ26468727
  Sídlo: U Půjčovny 2, 110 00 Praha1
     
  4. uchazeč  
  Název: HM Partners s.r.o.
  IČ: 25869507
  DIČ: CZ25869507
  Sídlo: 28.října 150, 702 00 Ostrava
     
  5. uchazeč  
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
  IČ: 26813335
  DIČ: CZ26813335
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava-Svinov
     
  6. uchazeč  
  Název: Praemia s.r.o.
  IČ: 25453521
  DIČ: CZ25453521
  Sídlo: Masarykova 1243/6, 400 01 Ústí nad Labem
     
  7. uchazeč  
  Název: Focus People s.r.o.
  IČ: 2164469
  DIČ: CZ2164469
  Sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5-Smíchov
     
  8. uchazeč  
  Název: Centrum andragogiky, s.r.o.
  IČ: 27489698
  DIČ: CZ27489698
  Sídlo: K Dolíkám 809/8b,  50311 Hradec Králové
     
  9. uchazeč  
  Název: BanCon. s.r.o.
  IČ: 49789091
  DIČ: CZ49789091
  Sídlo: Wenzigova 2, 301 00 Plzeň
     
  10. uchazeč
  Název: Ideal education s.r.o.
  IČ: 1758985
  DIČ: CZ01758985
  Sídlo: Petřvaldská 200/99, 715 00 Ostrava-Michálkovice
     
  11. uchazeč
  Název: ABBYS s.r.o.
  IČ: 25450590
  DIČ: CZ25450590
  Sídlo: Slévačská 752/36, 198 00 Praha 9
     
    Část 3 - Dělníci - rozvoj procesních znalostí
  Vítězný dodavatel
  Název: Pavel Kopčaj
  IČ: 47970383
  DIČ: CZ7105115204
  Sídlo: Frýdecká 13a/489, 736 01 Havířov-Bludovice
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:  Pavel Kopčaj
  Poznámka k dodavateli:
     
  2. uchazeč  
  Název: Everesta, s.r.o.
  IČ: 25014650
  DIČ: CZ25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,
     
  3. uchazeč  
  Název: CONEO, s.r.o.
  IČ: 25574990
  DIČ: CZ25574990
  Sídlo: Durďákova 38, 613 00 Brno
     
  4. uchazeč  
  Název: top vision s.r.o.
  IČ: 26468727
  DIČ: CZ26468727
  Sídlo: U Půjčovny 2, 110 00 Praha1
     
  5. uchazeč  
  Název: HM Partners s.r.o.
  IČ: 25869507
  DIČ: CZ25869507
  Sídlo: 28.října 150, 702 00 Ostrava
     
  6. uchazeč  
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
  IČ: 26813335
  DIČ: CZ26813335
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava-Svinov
     
  7. uchazeč  
  Název: Centrum andragogiky, s.r.o.
  IČ: 27489698
  DIČ: CZ27489698
  Sídlo: K Dolíkám 809/8b,  50311 Hradec Králové
     
  8. uchazeč  
  Název: Focus People s.r.o.
  IČ: 2164469
  DIČ: CZ2164469
  Sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5-Smíchov
     
  9. uchazeč  
  Název: BanCon. s.r.o.
  IČ: 49789091
  DIČ: CZ49789091
  Sídlo: Wenzigova 2, 301 00 Plzeň
     
  10. uchazeč
  Název: Ideal education s.r.o.
  IČ: 1758985
  DIČ: CZ01758985
  Sídlo: Petřvaldská 200/99, 715 00 Ostrava-Michálkovice
     
  11. uchazeč
  Název: ABBYS s.r.o.
  IČ: 25450590
  DIČ: CZ25450590
  Sídlo: Slévačská 752/36, 198 00 Praha 9
     

Datum ukončení: 21. 11. 2014


 
Uveřejněno: 23. 10. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016