Zpět

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10100

Název zakázky: Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 9. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Jihomoravský kraj

Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Michal Hašek

IČ zadavatele: 70888337

DIČ zadavatele: CZ70888337

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
  • Telefon: +420 541 211 528
  • E-mail: zakazky@akfiala.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 12. 2014 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné podávat poštou na adresu zadavatele: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, či osobně na podatelně zadavatele v přízemí budovy na výše uvedené adrese, a to v pondělí a ve středu od 08:00 do 16:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 08:00 do 15:00 hodin a v pátek od 08:00 do 14:00 hodin.“

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služby sociální prevence azylové domy v souladu s § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění její dostupnosti vybraným cílovým skupinám – osobám bez přístřeší a rodinám s dětmi na území Jihomoravského kraje (v okresech Blansko, Brno-město, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo).

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 54271100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to pro každou část veřejné zakázky v délce 9 měsíců s předpokladem zahájení plnění od 01.01.2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je Jihomoravský kraj, konkrétně pak okresy Blansko, Brno-město, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona: Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (viz § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení c) potvrzení příslušného orgánu či instituce d) čestného prohlášení Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů doporučuje zadavatel zpracovat dle předlohy, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace. Podává-li uchazeč nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí, pokud doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží pouze jedenkrát. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona: Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: - dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a - dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží rozhodnutí o registraci sociální služby včetně všech případných rozhodnutí o změně registrace vydané/á v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž druh, rozsah a cílová skupina poskytované sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat předmětu veřejné zakázky, respektive její části, ke které dodavatel podává nabídku. Podává-li uchazeč nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí, pokud doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží pouze jedenkrát. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti: Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti doporučuje zadavatel zpracovat dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Podává-li uchazeč nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí, pokud čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti předloží pouze jedenkrát. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace: Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů, není-li u konkrétního kvalifikačního předpokladu výslovně stanoveno jinak. Originální doklady či kopie těchto dokladů s úředním ověřením je povinen předložit na vyžádání zadavatele uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace: Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob: Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele: Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky: Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Důsledek nesplnění kvalifikace: Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: -

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.9.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve všech částech veřejné zakázky byla podána pouze jedna nabídka nebo nebyla podána žádná nabídka. Pokud zadavatel obdrží na veřejnou zakázku pouze jednu nabídku nebo neobdrží žádnou nabídku, je povinen dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a), e) zákona o VZ zrušit předmětné zadávací řízení.

Datum ukončení: 11. 12. 2014


 
Uveřejněno: 23. 9. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016