Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Akreditované vzdělávání a stáže pro pracovníky sociálních služeb, pracovníků obecních úřadů a Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13914

Název zakázky: „Akreditované vzdělávání a stáže pro pracovníky sociálních služeb, pracovníků obecních úřadů a Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 11. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Karlovarský kraj

Sídlo zadavatele: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Květa Hryszová
 • Telefon: +420354222401
 • E-mail: kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz

IČ zadavatele: 70891168

DIČ zadavatele: CZ70891168

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Věra Javůrková
 • Telefon: +420736650753
 • E-mail: verajav@centrum.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 11. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky budou podány výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Druh veřejné zakázky: Služby

Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě, tři, čtyři nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části. 

ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Část č. 1 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s poruchou autistického spektra

Část č. 2 - Vzdělávací modul: Paliativní péče

Část č. 3 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním

Část č. 4 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s demencí metodou Validace

Část č. 5 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s demencí

Podrobná specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky (vzdělávacích modulů) a další požadavky na předmět a způsob plnění této veřejné zakázky jsou uvedeny v jednotlivých přílohách této výzvy.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zajištění odborného akreditovaného vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky obecních úřadů a pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje a zajištění stáží pracovníkům v sociálních službách pečujících o osoby s poruchou autistického spektra.

Tato veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ (dále jen „projekt“), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „OPZ“). Registrační číslo projektu  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368.

Plnění veřejné zakázky si klade za cíl především:

pokračování v procesu zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím odborného a kvalifikačního vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků obecních úřadů a pracovníků KÚ KK;
realizaci efektivního a uceleného systému vzdělávání;
rozšíření kvalifikace a odbornosti cílové skupiny absolvováním akreditovaných kurzů;
zprostředkování stáží pracovníkům v sociálních službách pečujících o osoby s poruchou autistického spektra.

Všechny vzdělávací kurzy musí být akreditované MPSV pro další vzdělávání sociálních pracovníků dle ust. § 111 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a předpisů a pracovníků v sociálních službách dle ust. § 116 odst. 9  zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a předpisů.

Účastník v rámci zakázky plně odpovídá a nese náklady za:

personální zajištění vzdělávacích kurzů/stáží (odměna lektora, jeho cestovní výdaje vč. případného ubytování a stravného);
odborné a věcné zajištění kurzu/stáže (vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě, pro všechny účastníky kurzů/stáže, veškeré didaktické a výukové pomůcky a spotřební materiál, certifikáty, zajištění školících prostor a prezentační techniky apod.);
organizační zajištění (administrativní podpora – zajištění prezenčních listin účastníků, fotodokumentace z kurzu/stáže);
zajištění drobného občerstvení tj. káva, voda, čaj, sušenky apod.;
zajištění materiálně technického zabezpečení s ohledem na aktuální situaci týkající se pandemie COVID-19.

Obsahy jednotlivých vzdělávacích modulů naplňují cíle projektu, zmapované potřeby cílových skupin a zároveň vychází z pravidel zákona o sociálních službách a této zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vybraný dodavatel vždy po realizaci akreditovaného kurzu předá zadavateli školící materiál, vyplněnou prezenční listinu, fotodokumentaci z kurzu a kopie vydaných osvědčení. Musí být také splněna podmínka publicity (tzn. dokumenty musí být opatřeny logem a názvem projektu).

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č.1 této výzvy

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00004785

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1234070,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění je uveden v příloze č. 1(Výzva) a v příloze č.3 - 7 ( Návrhy smluv jednotlivých modulů)

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění zakázky bude realizováno na území Karlovarského kraje s vyjímkou konání stáže. Viz příloha č.1 (Výzva)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou v rámci každé části veřejné zakázky posuzovány a hodnoceny samostatně. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu jednotlivých částí veřejné zakázky následovně:

Část č. 1 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s poruchou autistického spektra – 380.000 Kč včetně DPH;

Část č. 2 - Vzdělávací modul: Paliativní péče – 155.000 Kč včetně DPH;

Část č. 3 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním – 250.000 Kč včetně DPH;

Část č. 4 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s demencí metodou Validace – 255.000 Kč včetně DPH;

Část č. 5 - Vzdělávací modul: Péče o osoby s demencí – 470.000 Kč včetně DPH.

Překročení zadavatelem stanovených maximálních nabídkových cen jednotlivých částí veřejné zakázky je důvodem k vyloučení účastníka výběrového řízení.

V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o jejich pořadí doba doručení nabídky a vybraným dodavatelem se tak stane dodavatel, který doručil nabídku zadavateli dříve.

Podrobné informace o hodnocení nabídek jsou uvedeny v příloze č. 1 (Výzva).

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

 1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na  sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

 

 1. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje tj. osvědčení o akreditaci kurzu MPSV pro další vzdělávání sociálních pracovníků dle ust. § 111 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a předpisů a pracovníků v sociálních službách dle ust. § 116 odst. 9  zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a předpisů. Osvědčení o akreditaci předloží dodavatel zvlášť pro každou část VZ, na kterou se hlásí, a to pro každou oblast příslušné části VZ.

Účastník splnění profesní způsobilosti prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce a kopií osvědčení o akreditaci. Výpis z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

 

C) Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace dodavatel prokáže takto:

část č. 1 – Vzdělávací modul: Péče o osoby s poruchou autistického spektra zadavatel dále požaduje, aby účastník doložil:

Seznam 3 významných služeb, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. Za významnou službu zadavatel považuje poskytnutí odborné stáže v rozsahu min. 7 hodin (vyučovacích á 45 minut) v zařízení sociálních služeb s pobytovou formou služby, ve kterém je poskytována celoroční péče o dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra a  chováním náročným na péči, které potřebují vysokou míru odborné individuální podpory. Tyto významné služby účastník doplní do přílohy č. 2 této výzvy s uvedením identifikačních údajů sociální služby (zařízení, ve kterém byla významná služba poskytnuta) a dobou poskytnutí této služby (termín i délka poskytnutí).

část č. 2 - Vzdělávací modul: Paliativní péče zadavatel dále požaduje, aby účastník doložil:

 • Osobu lektora. Lektor musí mít vzdělání v oboru zdravotní sestra, lékař či psycholog a praxi v poskytování paliativní péče v délce min. 5 let za dobu posledních 10 let. Splnění technické kvalifikace doloží účastník předložením vlastnoručně podepsaného životopisu lektora, ze kterého bude splnění požadavků vyplývat

Podrobné informace o prokázání kvalifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 (Výzva).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

 • Obsah nabídky
 • Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č. 1 výzvy)
 • Prokázání kvalifikace (Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů – příloha č. 2 výzvy)
 • Cenová nabídka (příloha č. 13 – 17 výzvy)
 • Návrh smlouvy (přílohy č. 3, 4, 5, 6, 7 výzvy)
 • Případné další přílohy a doplnění nabídky

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji  E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

Podrobné informace o požadavcích na zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze č. 1 (Výzva).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu účastník doplní do cenové nabídky příslušné části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Formuláře pro uvedení ceny jednotlivých částí veřejné zakázky jsou přílohou č. 13 – 17 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky, musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výše stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny jednotlivých částí veřejné zakázky.

Podrobné informace o způsobu zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 (Výzva) a v přílohách č. 3-7 ( Návrhy smluv jednotlivých modulů).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě, tři, čtyři nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník výběrového řízení je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost v elektronické formě musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné informace o způsobu zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze č. 1 (Výzva).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 11. 2021
 
Aktualizováno: 4. 11. 2021