Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Technické a jiné odborné vzdělávání v HLIMONT s.r.o.“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12189

Název zakázky: „Technické a jiné odborné vzdělávání v HLIMONT s.r.o.“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HLIMONT s.r.o.

Sídlo zadavatele: U Závor 590/5, Havířov - Šumbark

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Milan Kasl
 • Telefon: +420725717871
 • E-mail: m.kasl@hlimont.cz

IČ zadavatele: 25893165

DIČ zadavatele: CZ25893165

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Valdmannová, Ph.D.
 • Telefon: +420777702042
 • E-mail: jana.valdmannova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 3. 2018 16:00

Místo pro podání nabídek:
HLIMONT s.r.o., U Závor 590/5, Havířov - Šumbark, 736 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je zakázka s dílčím plněním.

Dílčí plnění A: profesní vzdělávací kurzy

Dílčí plnění B: odborné vzdělávací kurzy

Poptáváme vzdělávací kurzy - soubor technických a odborných kurzů pro pracovníky HLIMONT s.r.o. s cílem zvýšit jejich odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí.

Přesný popis poptávaných vzdělávacích kurzů je uveden v Příloze č.1 Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
3.4.2018 - 31.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Dílčí plnění A: školící středisko v dojezdu 40ti km od sídla firmy (případné náklady na pronájem školící místnosti a potřebného vybavení hradí dodavatel), Dílčí plnění B: v sídle společnosti HLIMONT s.r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny pro každé Dílčí plnění uvedené v Příloze č.1  Zadávací dokumentace zvlášť.

 

i)Kritéria hodnocení:

Hodnocena bude vždy cena bez DPH uvedená v Krycím listu nabídky, Příloha č. 2   ZD

 

ii)Váha kritéria:

Nabídková cena bude jediným hodnotícím kritériem, váha kritéria 100%.

 

iii)Metoda vyhodnocení

Bodové hodnocení nabídkové ceny bude provedeno podle následujícího vzorce:

100 * nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)/ hodnocená nabídka (cena) * váha vyjádřená desetinným číslem.

 

Výsledná bodová hodnocení budou zaokrouhlena na 2 desetinná místa (0,00).

Za nejvýhodnější nabídku se považuje nejnižší cena bez DPH. O pořadí jednotlivých nabídek rozhoduje výše bodů a pořadí dalších nabídek je určena sestupně podle výše bodů směrem od nejvyšší hodnoty k nejnižší. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady:

Dodavatel podepíše Čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení je Přílohou č. 4 ZD.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením následujících dokladů: kopie výpisu z Obchodního rejstříku (internetový výpis), v případě zahraničních účastníků výpisem z evidence, která toto nahrazuje v dané zemi (internetový výpis).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- Krycí list nabídky (viz. příloha č.2 ZD)
- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – podepsané Čestné prohlášení (viz. Příloha č.4  ZD)
- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
- Doplněný a podepsaný Návrh kupní smlouvy o poskytování služeb (viz. Příloha č. 3 ZD)
- Ostatní dokumenty dle uvážení uchazeče.

Každý účastník výběrového řízení ponese veškeré náklady související s účastí a podáním nabídky, bez ohledu na výsledek VŘ. Nabídky nebudou vráceny - zůstávají v majetku zadavatele.

Všechny výše uvedené dokumenty musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v této struktuře:

- Cena celkem bez DPH

- DPH

- Cena celkem včetně DPH

Nabídková cena bude zpracována v CZK (případě EUR, USD). V případě, že dodavatel nabídne cenu v jiné měně než CZK, pak zadavatel pro účely hodnocení nabídek přepočte nabídkovou cenu na CZK kurzem ČNB stanoveným ke dni lhůty pro podání nabídek.

http: //www.cnb.cz/cs/financni trhy/devizovy trh/kurzy devizoveho trhu/denni kurz.jsp

 

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Dále cena musí zahrnovat všechna rizika a vlivy souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena je konečná a nebude v průběhu realizace projektu navyšována. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu bez DHP za každé Dílčí plnění A i B zvlášť – do Krycího listu (Příloha č. 2 ZD a do Návrhu Smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 4 ZD). Obě dílčí plnění budou hodnocena zvlášť. • Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních: 1x originál v písemné podobě a 1x elektronická kopie (scan) originálu nabídky včetně podpisů• Zadavatel variantní nabídky nepřipouští• Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a identifikačním kódem zakázky. Název zakázky: „Technické a jiné odborné vzdělávání v HLIMONT s.r.o.“Kód zakázky: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004404• Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, dále bude na obálce označení "NEOTVÍRAT"• Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.• Nabídková cena bude zpracována pro každé dílčí plnění uvedené v Příloze č.1 ZD zvlášť. • Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku ke každému Dílčímu plnění uvedené v Příloze č.1 ZD.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky:

- Lhůta splatnosti faktur 30 dnů od data vystavení faktury
- Smluvní pokuta za prodlení dodavatele: V případě  nedodržení termínu  poskytnutí služeb, nepředání požadovaných výstupů, nezajištění lektorů na vzdělání uvedených v nabídce poskytovatele nebo neposkytnutí služeb ve sjednané kvalitě, rozsahu a množství podle této smlouvy ze strany poskytovatele, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny poskytovaných služeb, bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Ostatní:

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. Zrušení výběrového řízení, a o případném vyloučením nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu zadavatel zašle k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 387600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění A:PMB - ZOS s.r.o. Krištofova 1443/27, 716 00 Ostrava - Radvanice IČ: 25911708 Osoba oprávněná jednat: Miroslav Petričko, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 9. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění B:AUTO EDU, s.r.o. Opavská 414, 747 64 Velká Polom IČ: 25912356 Osoba oprávněná jednat: Bc. Kamil Vitásek

  Datum podpisu smlouvy: 9. 4. 2018

Datum ukončení: 9. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 3. 2018
 
Aktualizováno: 11. 4. 2018