Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Vzdělávání ve společnosti NERIA INDUSTRY a.s.“ (opakované výběrové řízení)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12430

Název zakázky: „Vzdělávání ve společnosti NERIA INDUSTRY a.s.“ (opakované výběrové řízení)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: NERIA INDUSTRY a.s.

Sídlo zadavatele: Komenského 335, 691 23 Pohořelice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Petr Lang, předseda představenstva
  • Telefon: +420519441212
  • E-mail: petr.lang@neria-industry.cz

IČ zadavatele: 29306876

DIČ zadavatele: CZ29306876

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Dedek
  • Telefon: +420731610134
  • E-mail: m.dedek@efacz.com

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
EFA compliance s.r.o., Kamenná 13, 639 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky je rozdělen na 2 části:

 

Část I.    Účetní, ekonomické a právní kurzy

Část II. Technické a jiné vzdělávání

 

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden v Příloze č. 1. Dodavatel vyplní žlutě označená pole Přílohy č. 1.
Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, vztahují se požadavky v zadávací dokumentaci uvedené, na každou z částí předmětu zakázky.
Dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo na obě části předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 706693,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9/2018 – 6/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Uvedeno v zadávací dokumentaci

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií kvality:

Kritérium

Váha kritéria

Nabídková cena (v Kč bez DPH)

40 %

Vzdělání a praxe školitelů

60 %

Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel požaduje předložení nabídky v písemné podobě. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 348750.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část I. Účetní, ekonomické a právní kurzyHERTIN s.r.o., Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617

    Datum podpisu smlouvy: 1. 10. 2018

Datum ukončení: 1. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 8. 2018
 
Aktualizováno: 10. 10. 2018