Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management ve společnosti P-PLAST Lom s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12793

Název zakázky: Age management ve společnosti P-PLAST Lom s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: P-PLAST Lom s.r.o.

Sídlo zadavatele: č.p. 61, 390 02 Lom

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ladislav Prchlík
  • Telefon: +420608471515
  • E-mail: p-plast@p-plast.cz

IČ zadavatele: 01600397

DIČ zadavatele: CZ01600397

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Klára Topolová
  • Telefon: +420776108013
  • E-mail: konzultacekt@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 7. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
P-PLAST Lom s.r.o., č.p. 61, 390 02 Lom

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zavedení principů a zásad age managementu ve společnosti zadavatele, vytvoření komplexního přístupu podpory, zlepšení pracovních schopností, prodloužení pracovního života s ohledem na věk a zdraví, odstranění konfliktů mezi generacemi, podpora vedoucích pracovníků v rámci řízení diverzitního kolektivu, v rozsahu a v souladu s touto Výzvou k podání nabídek.

Předmět plnění je rozdělen do 2 dílčích částí:

- Dílčí část 1: Kurzy a školení

- Dílčí část 2: Poradenství a konzultace

Nejedná se o zakázku rozdělenou na části. Účastník je oprávněn podat jen jednu nabídku na celý předmět plnění zakázky.

Předmět plnění zakázky je vymezen vzorem Smlouvy a jejími přílohami. Vzor smlouvy tvoří přílohu č. 1 této Výzvy k podání nabídek. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 894000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel předpokládá realizaci zakázky ve dvou etapách: I.etapa od 07/2018 – 10/2019 II.etapa od 11/2019 – 2/2020. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu zahájení realizace zakázky s ohledem na průběh této zakázky. Termíny realizace budou stanoveny dle znění vymezeného ve vzoru Smlouvy, který je přílohou č. 1 této Výzvy k podání nabídek.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění zakázky je P-PLAST Lom s.r.o., č.p. 61, 390 02 Lom.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Komise ustanovená zadavatelem stanoví pořadí úspěšnosti účastníků tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka účastníka, který nabídl nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v této Výzvě k podání nabídek.

Celková nabídková cena je tvořena součtem jednotkových cen v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohu č. 2 vzoru Smlouvy, který zadavatel poskytl přílohou č. 1 této Výzvy k podání nabídek.

V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne los. Losování bude provedeno zadavatelem, popř. komisí transparentním způsobem při zachování zásady rovného přístupu a zákazu diskriminace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v níže uvedeném rozsahu:

Základní způsobilost

Splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zakázky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na spotřební dani;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel poskytuje vzor Čestného prohlášení k základní způsobilosti, který je přílohou č. 3 této Výzvy k podání nabídek.

Profesní způsobilost

Splní účastník, který předloží ve vztahu k České republice:

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky tj. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně jiný ekvivalent

Technická kvalifikace

Splní účastník, který předloží:

seznam významných služeb řádně poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením této zakázky v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této zakázky, tj.

min. 2 služby, jejichž předmětem bylo pořádání kurzů a školení v oblasti předmětu dílčí části 1 této zakázky dle specifikace vymezené v příloze č. 1 Smlouvy, každá v min. finančním rozsahu 300 tis. Kč bez DPH
 min. 2 služby, jejichž předmětem bylo poskytování poradenství a konzultací v oblasti age managementu, každá v min. finančním rozsahu 300 tis. Kč bez DPH

Za řádně realizovanou službu se považují pouze zcela dokončené zakázky.

Seznam významných služeb musí obsahovat: identifikaci služby, označení objednatele vč. kontaktní osoby a spojení na tuto osobu, cenu služby (její finanční objem) v Kč bez DPH, dobu realizace služby (měsíc a rok).

Zadavatel poskytuje vzor Čestného prohlášení k technické kvalifikaci, který je přílohou č. 4 této Výzvy k podání nabídek.

 

Podmínky pro prokazování kvalifikace

Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastník zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD“) může prokázat splnění základní a profesní způsobilosti tímto SKD ne starším 3 měsíce ode dne vyhlášení zakázky. Tento SKD nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v něm uvedených údajů.

Účastník může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a následných ZZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v něm uvedených údajů.

Účastník může požadované doklady nahradit jednotným evropským osvědčení pro veřejné zakázky.

Povinnost předložit doklad může účastník splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel má právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník zakázky povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zakázky.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Pokud zadavatel v této Výzvě k podání nabídek vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může účastník předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.

Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden účastník zakázky, zadavatel požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob.

Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle bodu 2. a) této Výzvy k podání nabídek samostatně.

Zbývající část kvalifikace musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku společně a každý v takovém rozsahu, který zohledňuje jejich faktický podíl na plnění předmětné části zakázky.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběru účastníka (do doby uzavření smlouvy) ke změně kvalifikace účastníka, je účastník povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že účastník nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí z účasti na zakázce.

Zadavatel si může vyžádat písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazující splnění kvalifikace, přičemž tento úkon může činit opakovaně a může jím stanovou lhůtu pro doručení prodloužit nebo prominout.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob. Účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zakázce vyloučen

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:

Krycí list

Účastník vyplní Krycí list, který zadavatel poskytuje přílohou č. 5 této Výzvy k podání nabídek.

Podepsaný návrh Smlouvy a její přílohy

Součástí Výzvy k podání nabídek je vzor Smlouvy. Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu (vč. příloh) podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka. Pokud Smlouva nebude předložena nebo nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zakázky. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem v této Výzvě k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami této Výzvy k podání nabídek.

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění: cena bez DPH, částka DPH, cena s DPH.

Celková nabídková cena bude tvořena součtem cen položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 vzoru Smlouvy, který zadavatel poskytl přílohou č. 1 této Výzvy k podání nabídek.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, vyjma změny v důsledku úpravy daňových předpisů upravujících výši DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k realizaci předmětu plnění vymezeného v této Výzvě (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.).

Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flip chart, počítačové vybavení) nejsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka spojené se zajištěním předmětu plnění. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 vzoru Smlouvy, který zadavatel poskytl přílohou č. 1 této Výzvy k podání nabídek.

Tento položkový rozpočet bude předložen jednak v tištěné podobě nabídky, jednak v elektronické podobě ve formátu.xls (nebo obdobném). Účastník není oprávněn do položkového rozpočtu zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny položky musí být oceněny reálnou hodnotou. Komise je oprávněna zabývat se mimořádně nízkou nabídkovou cenou a v případě neobhájení výše nabízené ceny účastníkem je zadavatel oprávněn takového účastníka z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučit.

Účastník je povinen ocenit veškeré položky v položkovém rozpočtu jednotkovými cenami i celkovými cenami. V případě nesplnění tohoto požadavku je zadavatel oprávněn účastníka vyloučit.

Vybraný účastník nebude mít při realizaci předmětu plnění právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.

Sleva z ceny – pokud účastník míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém a oceněném položkovém rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny služeb) není přípustná.

Nesplnění požadavků zadavatele vymezených v tomto čl. Výzvy k podání nabídek bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD, DVD, flash disk), v českém jazyce. Zadavatel účastníkům doporučuje kopii vyhotovit okopírováním parafovaného a podepsaného originálu nabídky. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi originálem a kopiemi či elektronickým vyhotovením nabídky je rozhodující originál nabídky. Požadavek na doložení kopie nabídky je pouze doporučujícího charakteru; jeho nesplnění nebude považováno za důvod k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zakázky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník uvede do Krycího listu kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.Účastník, který podal nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v téže zakázce prokazuje kvalifikaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost (e-mail) musí být doručena kontaktní osobě zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek případně další informace, doklady a dokumenty podmínek do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce a tyto uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto Výzvu k podání nabídek.Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení těchto podmínek i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Obchodní a platební podmínky

Veškeré závazné obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, který zadavatel poskytl přílohou č. 1 této Výzvy k podání nabídek.

Požadavky pro akciové společnosti

V případě, že účastník je akciovou společností, předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že má vydány výlučně zaknihované akcie. Dodavatel se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společností, předloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionáře vychází.

Nedoložení výše požadovaného nebo obsahové nesplnění požadovaného může být důvodem k vyloučení účastníka. Vybraný účastník musí požadované splňovat, jinak bude vyloučen.

Ostatní podmínky

Zadavatel prohlašuje, že tato zakázka není veřejnou soutěží o nejvhodnější zakázku ani veřejným příslibem a řídí se pouze pravidly, viz níže uvedenými.

Veškerá komunikace bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro zakázku, a to pouze v českém jazyce.

Předložením nabídky v této zakázce berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení zakázky, či neuzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s podáním nabídky, tj. náklady účasti v této zakázce nese účastník.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést hodnocení nabídek před jejich posouzením. Zadavatel tak posoudí pouze nabídku, která byla podána účastníkem, se kterým má být uzavřena smlouva. Pokud nabídka účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva, neprojde procesem posouzení, nastane posouzení nabídky, která se umístila další v pořadí.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku v souladu s čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9, účinné od 1. 11.2018).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9, účinné od 1. 11.2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 550000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ATIKING s.r.o. Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10IČ: 264 64 314

    Datum podpisu smlouvy: 29. 7. 2019

Datum ukončení: 29. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 5. 2019
 
Aktualizováno: 30. 7. 2019