Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Akreditovaný koučovací výcvik

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11011

Název zakázky: Akreditovaný koučovací výcvik

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Sídlo zadavatele: Komenského 432, 530 03, Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jolana Štěpánková
  • Telefon: +420775114618
  • E-mail: Jolana.stepankova@apolenka.org

IČ zadavatele: 26679485

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Monika Konířová DiS.
  • Telefon: +420607230051
  • E-mail: konirova@konep.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 3. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Koalice nevládek Pardubicka z.s., Klášterní 54, Pardubice 530 02

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je výběr dodavatele pro zajištění akreditovaného koučovacího výcviku pro zástupce členských organizací KONEP, vč. Zástupce KONEP. Koučovací výcvik bude zaměřen na A) Zvýšení kvality služby pro klienta, B) Zkvalitnění komunikace uvnitř organizace, C) Profesionální komunikace směrem k partnerům z byznysu a D) Prevence proti syndromu vyhoření. Koučovací výcvik bude  v rozsahu 11 dnů pro 16 pracovníků členských neziskových organizací KONEP, včetně zástupce KONEP v rámci projektu „KONEP roste, a s ním jeho členové“. Projekt je financován z prostředků ESF.

Podrobná specifika zakázky jsou uvedena v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 658512,40 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2017 – červen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Koučovací výcvik bude probíhat v Pardubicích. Dodavatel do ceny nákladů na koučink zahrne i náklady na zajištění prostor a drobné občerstvení pro pracovníky NNO.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Bližší specifika v Zadávací dokumentaci.

  • Nabídková cena (s DPH) – 80%
  • Praxe kouče/ů – 10%
  • Zkušenosti s koučinkem zaměstnanců v neziskových organizací – 10%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Zadávací dokumentace ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník výběrového řízení může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel nesmí však participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. společné nabídce dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 3. 2017
 
Aktualizováno: 3. 4. 2017