Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Analytická studie Nadregionální biokoridor Ohře

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13754

Název zakázky: Analytická studie Nadregionální biokoridor Ohře

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo zadavatele: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Patrik Pizinger
 • Telefon: +420352352241
 • E-mail: starosta@mestochodov.cz

IČ zadavatele: 70948755

DIČ zadavatele: CZ70948755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Daniel Tomín
 • Telefon: +420607580711
 • E-mail: tomin@sokolov-vychod.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2021 14:30

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Konkrétním výstupem této zakázky je vypracování analytické studie nadregionálního biokoridoru Údolí řeky Ohře, část Královské Poříčí. Jedná se o území, které je vymezené dále uvedenými pozemky. Ty jsou ve výlučném vlastnictví obce Královské Poříčí, pozemky se nacházejí v k. ú. Královské Poříčí, obec Královské Poříčí a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1, katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 157050,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
5 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Žadatel přiloží k nabídce:

  Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) v kopii.

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – viz příloha č.1 Formulář pro podání nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude podána v listinné formě formou vyplněného a podepsaného formuláře „Krycí list nabídky“ a na žlutých místech vyplněného a podepsaného návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Smlouva musí být podepsána dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu. Součástí nabídky je rovněž doklad o oprávnění k podnikání.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Způsob zpracování nabídky je daný formulářem krycího listu, viz Příloha č. 1 této výzvy, který dodavatel vyplní a přiloží k vyplněnému návrhu smlouvy. Ceny se zde uvádí bez DPH. Ve smlouvě pak bude uvedené ještě DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce, označena takto: Analytická studie Nadregionální biokoridor Ohře – NEOTVÍRAT. Na obálce bude dále uvedena zpáteční adresa daného uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce Příloha č.1 Formulář pro podání nabídky - uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré písemné výstupy zakázky budou na titulní straně označené logem dle vzoru v záhlaví tohoto dokumentu. Žádné další případně použité logo nesmí být větší, než toto integrované logo EU.
Variantní nabídky se nepřipouštějí
Podrobné požadavky a podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 149000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Envipor s. r. o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ 22802223

  Datum podpisu smlouvy: 12. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 2. 2021
 
Aktualizováno: 12. 4. 2021