Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ATLS (Advanced trauma life support) kurz

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10838

Název zakázky: ATLS (Advanced trauma life support) kurz

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 9. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo zadavatele: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Hana Polášková, telefon 577 552 526 h.polaskova@bnzlin.cz

IČ zadavatele: 27661989

DIČ zadavatele: CZ27661989

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Hana Polášková
 • Telefon: 577 552 526
 • E-mail: h.polaskova@bnzlin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 10. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Oddělení řízení lidských zdrojů, paní Hana Polášková, dv. č. 212, 2. etáž budovy č. 26 - ředitelství Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (u parkovacího domu, zároveň i sídlo KHS a Zdravotního ústavu).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 420900,00 bez DPH

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Identifikační údaje dodavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové,Sokolská 581, Hradec Králové – Nový Hradec Králové, PSČ 500 05, IČ 00179906, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel

Datum ukončení: 18. 10. 2016

Z důvodu úprav výzvy k podání nabídek (viz Dodatečné informace č. 1) byla prodloužena lhůta pro podávání nabídek do 14. 10. 2016, 10:00.
 

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Licencovaný ATLS (Advanced Trauma Life Support) kurz (dále jen „kurz“) pro lékaře pracující v týmu, ale i samostatně v rámci vstupního ošetření závažně zraněných pacientů, zejména na urgentních příjmech.

Kurz rozsahem minimálně 20 výukových hodin (z toho 17,5 hodin výuky + 2,5 výukových hodin závěrečné zkoušky).

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

6 (šest) týdnů ode dne podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., výukové prostory UTB v 1. pavilonu v areálu KNTB, a.s.

Hodnotící kritéria

 • Nabídková cena a její výše.

 

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 

 • Doklad o oprávnění k poskytování Mezinárodně certifikovaného kurzu ATLS pod přímou kontrolou American College of Surgeons
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

V návrhu smlouvy specifikovat rozsah kurzu, zajištění všech nutných pomůcek ke kurzu, popsat způsob jeho realizace, harmonogram.

Dále zadavatel od dodavatele požaduje:

 • zabezpečení kurzu v prostorách nemocnice (viz výše“Místo dodání“),
 • zajištění kurzu pro 20 (dvacet) uchazečů,
 • zajištění veškerých pomůcek ke kurzu,
 • výukový materiál pro každého uchazeče – ATLS Student course manual.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč uvede celkovou cenu kurzu zahrnující všechny související náklady uchazeče (provozní, personální, technické, věcné, administrativní aj.) ve struktuře bez DPH, DPH a celkovou cenu vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

Další požadavky na zpracování nabídky

Součástí návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky, budou tyto náležitosti:

 • platební podmínky: splatnost faktur 30 dnů od doručení objednateli, jedinou a výlučnou sankcí za prodlení při úhradě faktur je zákonný úrok z prodlení. V případě prodlení objednatele s platbou není dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit ani pozastavit plnění,
 • nabídková cena bude stanovena jako maximálně přípustná bez možnosti ji navyšovat s výjimkou změny DPH,
 • při porušení povinnosti dodavatele zajistit kurz dle harmonogramu jednorázová smluvní pokuta ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH,
 • spory budou rozhodovány výhradně českými soudy a smlouva se bude řídit právem České republiky, zejm. občanským zákoníkem,
 • pohledávky ze smlouvy může dodavatel převést na třetí osobu jen se souhlasem objednatele,
 • smlouvu je možné vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou čtrnácti dní od doručení výpovědi.

Nabídka bude vyhotovena v jednom originále, k němu bude ve dvou volných kopiích přiložen návrh smlouvy.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 9. 2016
 
Aktualizováno: 20. 10. 2016